Context

In 2018 stond de afronding van de werkzaamheden van het project gepland, maar door de onverwachte bodemproblemen onder de spoorlijn eind 2017 is deze afronding tot nader order opgeschort. Prioriteit is dat er een acceptabele oplossing komt om het gevraagde en beoogde reisproduct alsnog te rijden.

Acties

  1. Wij overleggen met ProRail, gemeenten Zwolle en Kampen en Keolis Nederland over een structurele oplossing om station Stadshagen te openen met behoud van aansluitingen op andere treindiensten in Zwolle.

Toelichting op voortgang

In december 2019 is station Zwolle Stadshagen voor de reiziger geopend. Na een succesvolle proef van twee weken in juni is door de provincie in overleg met de partners besloten om het station met ingang van de landelijke nieuwe dienstregeling in gebruik te nemen.

ProRail heeft diverse maatregelen aan het spoor laten uitvoeren om een robuustere dienstregeling mogelijk te maken. Gezien de bodemgesteldheid is de snelheid tussen Stadshagen en Kampen aangepast van 140 naar 100 km/uur. Voorts is de bovenleiding bij IJsselmuiden versterkt door middel van bovenleidingsportalen en is de energievoorziening vergroot, is het perron Stadshagen met circa 20 meter verlengd en is de bediening van de overweg Veerallee in Zwolle geoptimaliseerd.

Keolis heeft een risico analyse uitgevoerd naar haar bedrijfsproces en de exploitatie van de spoorlijn. Hieruit zijn 14 beheersmaatregelen gedefinieerd om een veilige en robuuste exploitatie mogelijk te maken. Voor een aantal maatregelen heeft Keolis afspraken gemaakt met de provincie vanwege financiering en wijzigingen in de concessie. Keolis heeft deze maatregelen vervolgens doorgevoerd in haar bedrijfsproces.

De vertrekprocedure voor de treinconcessies Zwolle-Kampen en (voor de uniformiteit) Zwolle-Enschede is aangepast om op vertrektijd te kunnen vertrekken. De keertijd in Kampen is 1 minuut ruimer geworden om de werkdruk voor de machinist te verlagen. Deze keertijd wordt na 1 jaar geëvalueerd en heroverwogen.

Met de opening van station Zwolle Stadshagen rijdt op werkdagen een speciale buslijn naar de Deltion Campus. Reizigers die gebruik maken van lijn 10 zijn zo’n tien minuten eerder op Deltion Campus dan met de huidige verbinding via station Zwolle en buslijn 9.

De eerste bevindingen van de ingebruikname van station Stadhagen laten een goed gebruik van het station zien.

Financiën

Op deze prestatie is van het geraamde budget van € 0,6 miljoen een bedrag van ruim € 0,12 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding kan als volgt worden verklaard.

Bij monitor II hebben wij u geïnformeerd over:

 - Afkoop beheer en onderhoud bij het ministerie van infrastructuur en waterstaat van het geëlektrificeerde spoor tussen Zwolle en Kampen

 - Lagere lasten project Zwolle-Kampen o.b.v. vaststellingsovereenkomst met Prorail

 - Hogere exploitatielasten Keolis ingebruikname Station Stadshagen.

Per saldo vallen de hiermee gemoeide kosten lager uit.

Financiële afronding Zwolle-Kampen

Met Monitor II 2019 informeerden wij u over de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst tussen de provincie en ProRail en als gevolg daarvan lagere lasten voor de provincie. De afronding van het project Zwolle-Kampen en de eindafrekening tussen ProRail en provincie, die was voorzien voor 2019, heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Om de eindafrekening te kunnen bekostigen hebben wij de resterende KvO-middelen Zwolle-Kampen van € 57.000 via begrotingswijziging toegevoegd aan de jaarschijf 2020 van de kerntakenbegroting 2020 voor prestatie 4.2.5.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn [PS/2013/878 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ProRail Zwolle - Kampen