Context

Alle projecten van het programma zijn in de uitvoerende fase. Vooral het project landbouw ondervindt de gevolgen van de economische omstandigheden voor de sector (zoals fluctuerende marktprijzen, drukte bij aannemers). Daardoor is de uitvoering van dit project vertraagd.

Acties

  1. Wij leveren de laatste onderdelen van het project landbouw op.
  2. Wij leveren de laatste onderdelen van het project Stadsrand Delden op.
  3. Aanleg van de zichtwal in de buurtschap Oele (afronding in 2020 afhankelijk van grondmarkt).

Toelichting op voortgang

Overijssel heeft in 2019 een convenant gesloten met Twickel en gemeente Hof van Twente met als doel het herstel van de Deldener Esch. Hiermee kan een belangrijk onderdeel van het project Stadsrand Delden worden gerealiseerd en is het Pact van Twickel na tien jaar afgesloten. Het projectplan dat is opgesteld voor reconstructie van de aansluiting N346-N741 vormt de basis voor het herstel van de Deldener Esch door Twickel in de komende jaren. Tevens zijn de laatste (landbouw)subsidies via de subsidieregeling Ontwikkelopgave Twickel beschikt. Via deze regeling hebben in totaal 16 pachtbedrijven gebruik gemaakt van adviezen en maatregelen om hun bedrijfsvoering op het landgoed te optimaliseren. Twee andere bedrijven hebben van de regeling gebruik gemaakt om hun bedrijf energiezuiniger te maken. De regeling is hiermee gesloten.

Financiën

Bij de 2e monitor is het budget voor de subsidieregeling 4.4 Ontwikkelopgave Twickel verhoogd. Op basis van ingediende aanvragen is uiteindelijk lager beschikt dan voorzien waardoor de realisatie lager is dan begroot.

Daarnaast is bij monitor 2019-II budget overgeheveld om acties voor herstel van de Deldener Esch te realiseren. Na deze overheveling resteert nog een budget van circa € 290.000 binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Deze middelen blijven beschikbaar voor onvoorziene kosten bij de uitvoering van deze maatregelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel [PS/2012/89 ] (bijbehorend besluit)

Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel [PS/2013/830 ] (bijbehorend besluit)