Inleiding

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget de specifieke eigenschappen. Het laat zien of een budget een structureel of incidenteel karakter heeft. Dat is ook waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op houdt. Zij toetsen het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenraming van provincies. Duurzaam financieel even ...

Spelregels

Het beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn op 8 november 2017 vastgesteld met de Begroting 2018 (PS/2017/664).De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel aanvullende spelregels geformuleerd, zie hieronder:Hoofdregels Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf. Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij ...

Overzicht

Begroting 2019

Rekening 2019

Saldo 2019

Saldo na bestemming (baten -/- lasten)

0

-47.766

-47.766

Totaal baten

-956.892

-903.006

53.886

- waarvan incidentele baten

-576.226

-509.780

66.446

- waarvan structurele baten

-380.666

-393.226

-12.559

waarvan structurele onttrekkingen aan reserves

272

272

Totaal lasten

956.892

855.240

-101.652

- waarvan incidentele lasten

599.062

508.404

-90.658

- waarvan structurele lasten

357.830

346.836

-10.994

waarvan structurele toevoegingen aan reserves

55.785

55.785

Specificatie