Context

De kwaliteit van het openbaar bestuur is gediend bij een consistente en inzichtelijke besluitvorming, die bovendien rechtmatig, doelmatig, helder en begrijpelijk is. Onderdeel daarvan is het voldoende snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Meer specifiek: het signaleren van relevante ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar bijbehorende strategieën en handelingsperspectieven.

Acties

  1. Wij ondersteunen het college van Gedeputeerde Staten en directie ten aanzien van planning en besluitvorming, signaleren ontwikkelen in het bestuurlijk domein en de samenleving en adviseren hierover.
  2. Wij zorgen voor goed leesbare stukken voor Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten door middel van kwaliteitsbewaking/toetsing en het coachen/trainen van medewerkers.
  3. Wij stemmen af met de Griffie over de planning en besluitvormingsprocessen zodat deze efficiënt en effectief verlopen.
  4. Wij zorgen voor een adequate informatievoorziening aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ten aanzien van de stand van zaken en afhandeling van toezeggingen, moties en statenvragen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.