Context

Wij beschouwen de huidige normen, mede in het licht van de klimaatverandering en het regionale adaptatieplan (zie prestatie 1.4.5 Klimaatadaptatie).

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met de waterschappen de consequenties van de klimaatverandering op de normering wateroverlast.
  2. Wij rapporteren u over de implementatie van de aanbevelingen die volgen onderzoek ‘boven water’ van de rekenkamer Oost Nederland.

Toelichting op voortgang

In het kader van de klimaatverandering hebben we samen met de waterschappen stresstesten opgeleverd die als basis dienen voor risicodialogen (zie ook prestatie 1.4.5). Deze resultaten en de uitkomsten van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie gebruiken we om te komen tot een herijking van ons beleid rond wateroverlast.

In mei 2019 hebben wij u via een brief (2019/1100773) geïnformeerd over de implementatie van de overgenomen aanbevelingen uit het onderzoek ‘Boven water’ van Rekenkamer Oost Nederland.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Wij zijn kaderstellend op basis van de Waterwet / Omgevingswet.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.