Context

Het publiek van vandaag is niet het publiek van morgen. Gezamenlijk zorgen makers en podia voor vernieuwing van het aanbod en de aansluiting met dit publiek. Een gezond productieklimaat houdt het aanbod spannend en levendig en het houdt gevestigde instellingen en makers scherp.

De podia vormen een belangrijke schakel tussen het aanbod en publiek. Overijssel kent een fijnmazig netwerk van grote, middelgrote en kleine podia en filmhuizen. Wij stimuleren de Overijsselse podia bij te dragen aan ontwikkeling van hun eigen netwerk en het aanbod.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod ten minste vier producties mogelijk.
  2. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken wij met circa negen culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.3.3).
  3. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij in 2018 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2019-2020.
  4. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.
  5. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Met de regeling Versterking Productie aanbod hebben wij 12 projecten mogelijk gemaakt, waaronder Oorlogswinter van Theatergroep De Jonge Honden, Mysterie Wardenier van De Meenthe Externe projecten en Chanting Forest van Consensus Vocalis.

Actie 2

De prestatie afspraken die wij met negen instellingen hebben gemaakt over de versterking van hun artistieke en zakelijke kwaliteit monitoren wij vooral aan de hand van de voortgangsrapportages die zij in het voorjaar hebben ingediend. Wij hebben hierover advies gevraagd aan de Adviescommissie Cultuur. De adviezen hebben wij meegegeven aan de instellingen, om hen zodoende nog meer te begeleiden in hun ontwikkeling (zie ook prestatie 6.3.3.).

Actie 3

De uitvoering van de afspraken met het OKTO liggen op koers. Het OKTO heeft in 2019 verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd voor de aangesloten theaters ten behoeve van hun deskundigheidsbevordering. het OKTO wil graag een podium bieden aan nieuw talent, ook uit Overijssel. Hiervoor heeft zij 'Made in Overijssel' in het leven geroepen, een tournee van drie geselecteerde nieuwe makers met hun voorstellingen langs een aantal OKTO theaters.

Actie 4

Filmkenniscentrum heeft de afspraken uitgevoerd, waaronder de organisatie van het derde Overijsselse Filmfestival Overijssel (OFF) dat in 2019 als titel droeg: 'Poort naar het Noorden'.

Actie 5

In 2019 is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de waarde en betekenis van St. 4Oost. Daaruit blijkt dat een groot aantal activiteiten is ondergebracht bij de stichting. Met de stichting wordt gesproken over meer focus en over de koers van de stichting voor de komende jaren.

Financiën

Bestedingen zijn in lijn met de begroting. Wij hebben besloten het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.2.2 een budget van € 15.000 van de jaarschijf 2019 door te schuiven naar de jaarschijf 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020