Context

De decentralisatie van het natuurbeleid heeft gezorgd voor een toename van het aantal opgaven, taken en activiteiten voor beleidsontwikkeling.

Om ons beleid voor natuur en het landelijk gebied te versterken, blijven we inspelen op actuele ontwikkelingen. De evaluatie van het Natuurpact in 2017 heeft onze koers bevestigd om daarbij meer verbindingen te leggen tussen natuur, economie en samenleving.

In het koersdocument “Natuur voor elkaar’ hebben we prioritaire acties afgesproken die (ook) in 2019 worden uitgevoerd. Een deel van deze acties zal leiden tot nieuwe beleidsvragen.

De secretariële ondersteuning van Samen Werkt Beter zetten we in 2019 voort. Waar nodig zoeken we nieuwe coalities. Ook blijven we inzetten op het beïnvloeden van Europese beleidsontwikkeling.

Via monitoring en evaluatie verzamelen we informatie die we gebruiken voor verdere doorontwikkeling van ons beleid.