Context

Het project voeren we uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Fase 2 van IJsseldelta wordt versneld uitgevoerd. Tussen dit project en het programma voor fase 2 stemmen we af.

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling bereidt gemeente Kampen woningbouw voor in het gebied grenzend aan het projectgebied. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2015 door de Raad van State vernietigd. De gemeenteraad heeft er mee ingestemd om een bestemmingsplanherziening voor te bereiden, gericht op het alsnog realiseren van fase 1 van het aangepaste woningbouwprogramma voor het dorp Reeve (600 woningen).

Acties

  1. Doorsteken C-kering en ingebruikname vaargeul Reevediep.
  2. Eindoplevering projectdeel IJsseldelta-Zuid (einde fase 1).

Toelichting op voortgang

In 2019 is er in dit project veel gebeurd. Op 14 maart 2019 heeft de Koning het Reevediep geopend. Het Reevediep is door de beheerders en door het publiek in gebruik genomen. Op 24 december heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de procedure tegen de doorgaande vaarverbinding en de woningbouw in het gebied, zoals opgenomen in het bestemmingsplan. De beroepen hiertegen zijn ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan definitief geworden en kan de doorgaande vaarverbinding definitief geopend blijven.

Zoals ook aangegeven bij Monitor II 2019 zal de finale afronding van het project zowel financieel als operationeel naar verwachting plaatsvinden in het najaar van 2020. De verwachting is dat alle restpunten zijn opgelost voor 1 oktober 2020.

Financiën

De afwikkeling van de risico's zoals bedoeld in TMS lijst punt 1 zal plaatsvinden bij de voltooiingrapportage en de daaruit voortvloeiende finale financiele kwijting. Volgens planning zal deze plaatsvinden rond 1 oktober 2020. De resterende middelen vallen dan vrij ten gunste van de algemene middelen. Hiermee wordt dan uitvoering gegeven aan de Motie Walder van 15 april 2013.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Realisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta [PS/2013/240 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta