Context

Met het evenementenbeleid 2017 - 2019 bouwen wij enerzijds voort op de bereikte resultaten van de vorige periode, onder andere met een stevig fundament van beeldbepalende evenementen. Anderzijds verbreden wij ons evenementenbeleid in doelstelling en bereik; met een aantal potentieel beeldbepalende evenementen en de versterking van de professionaliteit van de evenementensector. Ook eenmalige evenementen nemen wij in ons beleid op.

Acties

  1. Wij ondersteunen de elf in 2017 aangewezen beeldbepalende evenementen in 2019 opnieuw met een financiële bijdrage.
  2. Wij houden eindgesprekken met de zes in 2017 aangewezen potentieel beeldbepalende evenementen over de resultaten van hun ontwikkelingsplan.
  3. Wij zetten de tenderregeling kleinere evenementen in 2019 voort.
  4. Wij ondersteunen een nog nader te bepalen aantal eenmalige, onvoorziene cultuur- en sportevenementen.
  5. Wij voeren minimaal twee projecten uit gericht op onderlinge samenwerking en kennisoverdracht van en tussen evenementen. Eén daarvan is het Nationaal Congres Evenementen in maart 2019.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Het evenementenbeleid 2017-2019 eindigde eind december 2019. Elf beeldbepalende evenementen ontvingen voor de laatste maal een financiële bijdrage.

Actie 2: Met zowel de organisaties van elf beeldbepalende evenementen als van de 6 potentieel beeldbepalende evenementen is een gezamenlijk eindgesprek geweest over de resultaten van drie jaar evenementenbeleid. Ten behoeve van een eventueel vervolg van het evenementenbeleid na 2019 stelden de 17 organisaties in maart 2019 het Evenementenmanifest op, dat naar provinciale staten is gezonden.

Actie 3: In totaal ontvingen 21 kleinere cultuur- en sportevenementen een subsidie.

Actie 4: Zes incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen verkregen een financiële bijdrage, waaronder De Freedomride 2019, fietsen voor vrijheid en de IJsselbiënnale.

Actie 5: Met het gezamenlijke promotieproject zijn 17 (potentieel) beeldbepalende evenementen in Overijssel extra onder de aandacht gebracht. Veel evenementenorganisaties, gemeenten en andere vertegenwoordigers van de evenementenbranche waren aanwezig bij het  Nationaal Congres Evenementen te Deventer op 14 maart 2019 met als thema "Groei".

Financiën

Resultaat 2019

Het aantal projecten gericht op onderlinge samenwerking en kennisoverdracht is beperkt gebleven. Daarom is na drie jaar evenementenbeleid een bedrag van circa € 400.000,- onbenut gebleven. Van het restant op deze prestatie zal een voorstel worden gedaan om geld beschikbaar te houden voor onvoorziene evenementen in 2020 zoals besproken in het voorstel PS/2016/380 en een voorstel voor de dekking van innovatie en toerisme 2020.

Schaatsevenementen 2020

In het investering voorstel evenementen 2016-2019 (PS/2016/380) is besloten om voor de onvoorziene evenementen (hardlopen, fietsen, schaatsen, triatlon, skeeleren en hippische sport) een bedrag van € 100.000 te reserveren. In de afgelopen jaren zijn afspraken gemaakt om deze evenementen te ondersteunen indien deze zullen plaatsvinden (bijv. schaatsen). Om onze gemaakte afspraken na te komen vanuit het oude beleid stellen wij voor een bedrag van €100.000 van het resterende bedrag in de Uitvoering reserve kwaliteit voor Overijssel beschikbaar te houden bij prestatie 5.4.2 (Festivals en Evenementen) in 2020.

Wij stellen u voor om van het restant van de Reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 5.5.2 een bedrag van €100.000 beschikbaar te houden behorende bij de nieuwe prestatie 5.4.2 (Festivals en Evenementen).

Restant 2019

Restant

Na de afhandeling van de lopende verplichtingen stellen wij voor om het restant op deze prestatie terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Wij stellen u voor om het restant van prestatie 5.5.2 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.