Context

De provincies hebben voorjaar 2017 besloten voor deze taak de rol van "gelijkwaardig partner" (voorheen: "mededepartement") in te gaan nemen. Dit houdt onder andere in dat de provincies een grotere rol en inbreng krijgen bij Raadstrajecten waarin besloten wordt over Europees natuurbeleid. Inhoudelijk ligt in "Brussel" in de periode 2017-2020 de focus op de uitvoering van het "Actieplan voor natuur, mensen en economie" voor een betere en slimmere uitvoering van de vogel- en habitatrichtlijnen. Daarnaast gaat aandacht uit naar de voorbereiding van het Europese natuurbeleid 2020-2027.

Acties

  1. In IPO-verband bepalen wij met het Rijk de Nederlandse standpunten en inbreng bij de uitvoering van het EU Actieplan voor natuur, mensen en economie. Inzet is oplossingen te vinden voor knelpunten bij de uitvoering van het Europese natuurbeleid in Nederland.
  2. In IPO-verband bepalen wij met het Rijk de Nederlandse standpunten en inbreng bij de voorbereiding van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020-2027. Het gaat onder meer om het bepalen van de Europese ambities voor het behoud van biodiversiteit, voor de versterking van groene infrastructuur (in Nederland: NatuurNetwerk Nederland/NNN) en het behoud en herstel van ecosysteemdiensten/natuurlijk kapitaal en om de Europese instrumenten en budgetten (GLB, LIFE, andere) hiervoor.
  3. In IPO-verband en in overleg met Rijk bepalen wij of en hoe de uitvoering van het EU-actieplan doorwerkt in Nederlands beleid.

Toelichting op voortgang

Wij zijn in IPO-verband en met het Rijk continu in dialoog met de Europese Commissie over kansen en knelpunten die wij ervaren bij de uitvoering van het Europese natuurbeleid in Nederland en ook in Overijssel. Een belangrijk aandachtspunt hierbij in 2019 was de wens in Overijssel in het kader van gebiedsgerichte projecten (Twente, Noordwest-Overijssel) flexibeler om te kunnen gaan met het scheurverbod op kwetsbare blijvende graslanden in Natura2000-gebieden. Het overleg hierover is nog niet afgerond.

In IPO-verband en met het Rijk is input geleverd aan de werkgroepen met vertegenwoordigers van de EC en de lidstaten waarin de ambtelijke voorbereiding van het Europese natuurbeleid 2020-2030 plaats vindt. In 2020 zal de politieke behandeling en besluitvorming plaats vinden (onder andere in kader van de Green Deal).

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de Europese evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn het Rijk en de provincies in 2019 gestart met de evaluatie en actualisatie van het Nederlandse doelendocument Natura2000. Dit document is richtinggevend voor de bepaling van de doelen voor de Natura2000-gebieden.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.