Context

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel in economisch, cultureel en landschappelijk opzicht. De sector staat voor een kantelpunt. De Overijsselse Agro & Food keten heeft de kennis, de techniek, de mensen en de omgeving om relevante oplossingen te ontwikkelen voor verstedelijkende delta’s wereldwijd. De provincie daagt ondernemers uit om in een omgeving van “Agro & Food innovatielabs" oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit onze rol van belangenbehartiger en co-financier ondersteunen wij in 2019 zeven (in 2016 en 2017 gestarte) innovatielabs met de volgende thema’s:

 • Gezond produceren;
 • Duurzame voedselbodem;
 • De stal van de toekomst;
 • Waardevolle voedselketens;
 • De boer als buur;
 • Natuurrijk ondernemen (natuurinclusieve landbouw);
 • Groene eiwitten (samen met Gelderland).

Zo ontwikkelt Overijssel zich als etalage voor duurzame Agro & Food concepten. In 2019 evalueren we het Agro&Food programma.

Acties

 1. Wij ondersteunen zeven innovatielabs.
 2. Wij verstrekken 50 kennisvouchers ter ondersteuning van de innovatielabs.
 3. Wij steunen vijf businesscases uit de innovatielabs op basis van de proof of conceptregeling.
 4. Wij evalueren het Agro&Food programma.

Toelichting op voortgang

Eind 2019 is het programma afgerond.

We ondersteunden deze programmaperiode zeven innovatielabs. De doelstellingen voor het aantal te verlenen kennisvouchers en te ondersteunen businesscases zijn ruimschoots gehaald. In 2019 verleenden we 36 kennisvouchers aan 71 aanvragers en verleenden we 9 aanvragen op basis van de proof of conceptregeling. Daarnaast zijn er enkele aanvragen die in 2020 worden beschikt.

Wageningen Economic Research heeft voor ons een evaluatie uitgevoerd naar twee subsidieregelingen van het uitvoeringsprogramma Agro & Food over de jaren 2017 en 2018. Daarnaast hebben we in beeld gebracht wat is gerealiseerd en hoe de aanpak en resultaten van het programma worden ervaren: door uitvoerenden, door externe betrokkenen bij het uitvoeringsprogramma en door onafhankelijke externen. De resultaten zijn te vinden via de volgende link https://overijssel.maglr.com/nl_NL/16890/237973/cover.html. Deze evaluatie is in januari 2020 met u besproken.

De inzet van het kwaliteitsteam Agro & Food is afgerond in 2019. Ze hebben zestien adviezen gegeven.

Financiën

Van het beschikbare budget is € 3,7 miljoen besteed voor de subsidieregelingen 6.1 Kennisontwikkeling Agro & Food, 6.19 Stimulering Innovaties gericht verduurzaming Agro & Food sector en 6.2 Innovatie Agro & Food. Daarnaast stellen wij u een resultaatbestemming van € 1,090 miljoen voor om de aanvragen die voor 31 december 2019 op de subsidieregeling zijn ingediend volgens de voorwaarden correct af te kunnen afhandelen en daarmee te kunnen beschikken in 2020.

In behandeling zijn de subsidieaanvragen:

Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2019 leggen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling 6.1 Kennisontwikkeling Agro & Food (€ 105.000), 6.19 Stimulering Innovaties gericht verduurzaming Agro & Food sector (€ 400.000) en 6.2 Innovatie Agro & Food (€ 585.000), die worden verantwoord onder deze prestatie, maken deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel.

Voor deze regelingen is daarin het voorstel opgenomen om € 1,090 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 3.4.2 (Innovatieprogramma Agro & Food) van de begroting 2020 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Vrijval niet bestede middelen naar de algemene middelen:

Van het totaal beschikbare budget voor Agro & Food is € 316.000 niet tot besteding gekomen. Dit bedrag valt vrij naar de algemene reserve. Vanaf 2020 is er nieuw budget beschikbaar vanuit het coalitieakkoord.

Wij stellen u voor om onder kerntaak 20 een bedrag van € 316.000 onder prestatie 3.4.4 te onttrekking uit de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de algemene reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: