Context

In de Statenbrief Agro & Food hebben wij onze visie, ambities en beleidsuitgangspunten voor een duurzame ontwikkeling van de Agro & Food sector verwoord. Hierbinnen heeft de (primaire) landbouwsector onze bijzondere aandacht vanwege haar belangrijke bijdrage aan de inrichting en kwaliteit van ons landelijk gebied. De dynamiek in deze sector is onverminderd hoog; externe ontwikkelingen hebben grote impact op deze sector, zoals de PAS, marktontwikkelingen, eisen aan huisvesting en welzijn van dieren en de invoering van fosfaatrechten. Ons beleid is gericht op ondersteuning van de transitie van de Agro & Food sector naar duurzaamheid. Dit vullen we in door bestaande instrumenten te versterken, beleidsevaluaties uit te voeren en het beïnvloeden van (de uitvoering van) rijks- en Europese kaders. Om de (wetenschappelijke) kennis en professionaliteit hierbij eenduidig te ontsluiten, ondersteunen wij het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Acties

  1. Wij ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het implementeren van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU), waaronder enkele verkenningen, veehouderij & gezondheid, transitie voedselbeleid, invoering Omgevingswet, natuurinclusieve landbouw en gebiedsgerichte verkaveling.
  2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Toelichting op voortgang

De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft grote invloed op de landbouw. Daarom is in 2019 gestart met het nadenken over een visie op de landbouw en de provinciale rol daarbij.

Na de discussie in uw Staten over de geitenstop, is een vervolgonderzoek voor Veehouderij en Gezondheid Omwonenden in Overijssel in gang gezet. De resultaten van dit onderzoek verwachten wij in 2020.

Door de vertraging in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU) vanwege onder andere de Brexit is er geen nieuwe verkenning voor het GLB uitgevoerd. Wel is er ambtelijk actieve betrokkenheid geweest bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB.

Over de transitie van het voedselbeleid zijn met Wageningen Economic Research gesprekken gevoerd over een duurzaam voedselsysteem in 2050.

De evaluatie landbouwstructuurversterking is in 2019 afgerond.

Voor natuurinclusieve landbouw is aangesloten bij de inzet van de maatschappelijke partners in De Tijd is Rijp en Groen voor een living lab voor natuurinclusieve landbouw.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder en beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.