Context

Wij hebben ons via het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 met het Rijk, provincies, gemeenten en het onderwijs gecommitteerd aan goed cultuuronderwijs. Daarmee moet je vroeg beginnen. Voor de echte verankering investeren overheden en cultuuronderwijs in de kennis en expertise in de scholen voor primair onderwijs in plaats van in meer aanbod of in intermediaire structuren. Onze partners hierin zijn gemeenten, scholen, het Rijk, Rijnbrink en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met onze gezamenlijke inzet, betrokkenheid en middelen komt er samenhang in de afzonderlijke activiteiten van onze partners en bieden we een cultuureducatieprogramma waarin kwaliteit voorop staat. Door te participeren in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we de deelname van 21 Overijsselse gemeenten bereikt.

Acties

  1. Wij streven ernaar om ons Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel verder uit te breiden met tenminste 5 gemeenten en betrokken onderwijsinstellingen, waarmee we voor langere termijn afspraken maken over cultuuronderwijs in Overijssel.
  2. Wij streven ernaar om in tenminste 5 gemeenten lokale convenanten te ontwikkelen, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed en structureel cultuuronderwijs.

Toelichting op voortgang

Het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Overijssel vroeg meer voorbereidingstijd dan aanvankelijk gedacht. Het kader werd dan ook niet eind 2018, maar op 6 maart 2019 feestelijk ondertekend. Dit gebeurde door meer partijen dan verwacht, namelijk behalve door de provincie door 19 gemeenten en 34 schoolbesturen.

Daarop volgde de uitvoering van de afspraken. Voor het stimuleren van de lokale convenanten stelden wij een Voucherregeling op, waarmee gemeenten het proces om te komen tot een lokaal convenant konden worden gefaciliteerd. De voucherregeling is eind 2019 opengesteld tot het eind van de huidige cultuurperiode. Met deze regeling kunnen wij acht convenanten mogelijk maken.

Financiën

Bestedingen zijn in lijn met de begroting. Om de doelstellingen met betrekking tot cultuureducatie in 2020 af te ronden hebben wij besloten om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.3.1 een budget van € 68.000 van de jaarschijf 2019 door te schuiven naar de jaarschijf 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020