Context

Met de digitale portal ‘Staat van Overijssel’ (www.destaatvan.overijssel.nl) zijn grote stappen gezet in de transparantie. Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen. Wij zijn met Provinciale Staten in gesprek om de betekenis van onze Planning & Control cyclus verder te vergroten.  Vervolgacties stemmen wij met de auditcommissie af.

Acties

  1. De begroting 2019 wordt op basis van de resultaten van het traject van de betekenisvolle P&C ingericht.

Toelichting op voortgang

Met de begroting 2020 is in het najaar van 2019 de eerste P&C publicatie nieuwe stijl geïntroduceerd. Met deze publicatie is vorm en inhoud gegeven aan de vereenvoudiging die met de vertrekkende auditcommissie in het voorjaar van 2019 is uitgewerkt. Focus op maatschappelijke opgaven (in de inleiding), een compacte inrichting van de kerntaken met daarin het verband tussen de ambities, doelen en prestaties, een stabiele en compacte set kengetallen en de introductie van Overijssel in Cijfers vormen belangrijke elementen binnen deze vernieuwing. Deze jaarrekening vormt de slotpublicatie van de publicaties in oude stijl.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.