Context

Het Deltaprogramma 2015 bevat de nationale Deltabeslissingen en de concrete voorkeurstrategieën per regio. Voor Overijssel zijn wat de waterveiligheid betreft vier Deltabeslissingen van belang:

  1. Deltabeslissing Waterveiligheid.
  2. Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.
  3. Deltabeslissing IJsselmeergebied.
  4. Deltabeslissing Rivieren.

Dit alles vormt de komende jaren de leidraad voor het werken aan een veilig Overijssel.