Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van aanvullende werkzaamheden rond de elektrificatie en versnellingsmaatregelen (onder meer aanvullende stroomvoorziening).
  2. Wij volgen de inzet van de intercity op dit traject en bezien of extra kwaliteitsmaatregelen nodig en mogelijk zijn.

Toelichting op voortgang

De aanvullende stroomvoorziening is gereed.

We zijn met onze partners (Ministerie I&W, Prorail, concessiehouder Keolis) in overleg hoe een verdere kwaliteitsverbetering van deze treindienst mogelijk is.

Financiën

Op deze prestatie is van het geraamde budget van € 3,9 miljoen een bedrag van ruim € 0,85 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding kan als volgt worden verklaard.

Het kasritme op het project Zwolle-Enschede is geactualiseerd aan de hand van de laatste voortgangsrapportages van Prorail over de deelprojecten:

 - het 'tweede perronspoor Zwolle',

 - de aanleg van het onderstation in Raalte (stroomvoorziening) en;

 - de afwikkeling van de werkzaamheden voor de elektrificatie en snelheidsverhoging.

De kosten die in rekening zijn gebracht in het 4e kwartaal van 2019 vallen lager uit dan de bij monitor II van 2019 verstrekte voortgangsrapportages van Prorail.

De overgebleven gelden zullen in 2020 voor deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,85 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede [PS/2013/196 ] (bijbehorend besluit).
  • Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle – Enschede [PS/2014/427 ] (bijbehorend besluit).