Context

Voor de realisatie van de actielijn internationalisering van het programma "Overijssel innoveert en internationaliseert"  is het werkplan Go4export van Oost NL opgesteld. Dit werkplan omvat acties gericht op intensivering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe exportactiviteiten voor het Midden- en Kleinbedrijf. Er wordt op lokaal, regionaal en nationaal niveau samengewerkt tussen betrokken organisaties, zoals Rijksdienst voor Ondernemen (RvO), OostNL, WTC Twente, Kennispoort, Novel-T en andere provincies.

Acties

  1. Wij steunen drie handelsmissies op verzoek van ondernemersorganisaties in het MKB. Hieraan nemen in totaal minimaal 30 ondernemers deel.
  2. Wij bevorderen een samenwerkingsproject tussen de hoger onderwijsinstellingen Windesheim, Saxion en UT en het MKB ten aanzien van werving van internationale studenten (in samenhang met 5.2 Human Capital Agenda).
  3. Wij steunen ten minste 15 ondernemers met het ontwikkelen van e-commerce activiteiten.
  4. Wij dragen zorg voor een externe evaluatie van het GO4EXPORT programma.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Realisatie van deze actie is opgenomen in het uitvoeringsplan GO4EXPORT. Gefinancierd door de provincie Overijssel, zijn verschillende internationale activiteiten georganiseerd door onze partners WTC Twente, Oost NL, VMO en VNO-NCW. In totaal zijn er 8 ondernemersreizen georganiseerd waar 65 Overijsselse bedrijven aan hebben deelgenomen.

Actie 2: In 2019 is in het kader van het aantrekken en behouden van internationaal talent uitvoering gegeven aan twee projecten. Het eerste is een project binnen GO4EXPORT waarin HBO-studenten (Saxion en Windesheim) hun afstudeeropdracht bij MKB uitvoeren. Het onderwerp sluit aan bij de internationaliseringsvraagstukken van het MKB. Aansluitend krijgen zij een traineeship bij het MKB om hun onderzoek in de praktijk te brengen.

Het tweede project is een samenwerking van de Universiteit Twente en Saxion om alumni te binden aan de regio door middel van events, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten.

Actie 3: In 2019 hebben 29 ondernemers gebruikt gemaakt van de e-commerce voucher. Met deze voucher kunnen ondernemers een quick scan financieren om de kansen voor e-commerce in kaart te brengen.

Actie 4 : In 2019 heeft Berenschot het GO4EXPORT programma gevalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat ondernemers de activiteiten gemiddeld beoordelen met een 8.  De helft (50%) van de ondernemers die deel hebben genomen aan GO4EXPORT activiteiten geven aan dat hun omzet is toegenomen met 15 tot 30%.

Financiën

Resultaat 2019

Van de € 0,94 miljoen is een bedrag van €150.000 overgebleven. Van dit restant stellen wij voor om een verplichting voor het Brexit trade congres, die door het meermaals uitstellen van de Brexit is verplaatst naar 2020, te financieren in 2020. Daarnaast stellen we voor het restant te laten vrijvallen naar de algemene middelen.

In behandeling zijn de subsidieaanvraag

Door het uitstellen van de Brexit is een deel van het beleid later uitgevoerd dan aanvankelijk gepland. Hierdoor zal de aangegane verplichting voor het Brexit trade congres pas in 2020 tot realisatie komen.  

Wij stellen u voor om voor de verplichting van het Brexit trade congres een bedrag van € 67.000 van het resterend budget van 2019 toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.4 (Internationaliseren).

Restant.

Na het voorstel om bestaande verplichtingen af te handelen stellen wij voor om het restant te laten vrijvallen naar de algemene middelen.

Wij stellen u voor om  het restant van prestatie 5.4.2 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

#in-Overijssel innoveert en internationaliseert [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit).