Context

Wij zetten het verlengde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO) voort. Het MEVO beschrijft de uitvoering van lokale externe veiligheidstaken. Het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) zou eindigen na 2018 maar het ministerie heeft besloten het IOV met in ieder geval één jaar te verlengen. Tot 2018 lag de uitvoering van externe veiligheidstaken bij het Kennispunt Externe Veiligheid van de beide regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Met de transformatie van de RUD’s naar de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente per 1 januari 2018 hebben wij besloten de omgevingsdiensten voor dezelfde prestaties rechtstreeks te subsidiëren in plaats van de afzonderlijke gemeenten. Beide omgevingsdiensten werken in opdracht van de gemeenten en provincie verder aan de verbetering van de externe veiligheid door bedrijven (opslag, transport en bewerking van gevaarlijke stoffen) en het vervoer over weg, spoor, vaarweg en door buisleiding in Overijssel. Een rechtstreekste toekenning van de IOV-middelen door ons aan de omgevingsdiensten is in het belang van de opbouw van robuuste diensten.

Acties

  1. Wij subsidiëren omgevingsdiensten om overheden te adviseren bij de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid (zoals vergunningverlening en toezicht, bestemmingsplannen, risicoregistratie en vervoer gevaarlijke stoffen).

Toelichting op voortgang

Beide omgevingsdiensten hebben de subsidie aangevraagd voor wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid. Wij hebben deze subsidies verstrekt. Daardoor konden de Omgevingsdiensten in opdracht van de Overijsselse gemeenten verder werken aan de verbetering van de externe veiligheid.

De subsidies zijn gedekt uit de rijksbijdrage vanuit de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). De provincie is voor de uitvoering van taken op het gebied van externe veiligheid geen opdrachtgever, maar heeft de rol van subsidieverlener. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) is gesproken over de voortgang van (de financiering van) het MOV (Modernisering Omgevingsveiligheid). Besloten is dat voor 2020, als overgangsjaar naar het nieuwe programma, een laatste maal IOV-budget beschikbaar komt. De financiering na 2020 zal niet meer via ons lopen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Voor 1 mei 2019 hebben wij aan de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente een MEVO-subsidie verleend.