Context

Wij richten, ten opzichte van het verleden, investeringen in de fysieke infrastructuur nu op een beperkt aantal terreinen, de topwerklocaties. Voor Twente zijn in de omgevingsvisie vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), Technology Base (bij luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo). Samen met onze partners werken we aan de ontwikkeling van topwerklocaties in West Overijssel; A1 Bedrijvenpark (Deventer), Hessenpoort (Zwolle), S/park (Innovatiecampus op voormalig Akzo-terrein in Deventer), Polymer Science Park (Innovatiecampus Zwolle) en het Tapijtcluster (Genemuiden en Hasselt).

Acties

  1. Wij maken de ontwikkeling van vijf topwerklocaties in West Overijssel mogelijk.
  2. Wij blijven actief betrokken bij de doorontwikkeling van de Twentse topwerklocaties. Zie ook prestatie 8.1.5 inzake TecBase Twente.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Op de 5 topwerklocaties in West Overijssel werken private partijen, de gemeenten en/of betrokken onderwijs- en kennisinstellingen aan het ontwikkelingsperspectief. De locaties hebben allen een eigen samenstelling van samenwerkingsverbanden en een eigen dynamiek wat het tempo van doorontwikkeling bepaalt. Binnen de gevormde samenwerkingsorganisaties worden naar aanleiding van het adviesrapport van de expertgroep, gezamenlijke thema’s benoemd welke versterkt kunnen worden en waarop een verdere samenwerking effectief kan zijn.

Actie 2: Voor de Twentse topwerklocaties is onze inzet maatwerkgericht per locatie. Er wordt een impuls gegeven via de Regio Deal Twente. De middelen voor Twente worden ingezet om het vestigingsklimaat op de Twentse topwerklocaties verder te versterken, toe te werken naar een slimme maakindustrie, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Voorbeelden zijn de uitbreiding van de kade op Businesspark XL en het verrijken en verduurzamen van de openbare ruimte en de bebouwde omgeving op Kennispark Twente.

Financiën

Bestedingen zijn in lijn met de begroting. De in 2019 niet bestede KVO-middelen voor deze prestatie kunnen vrijvallen naar de Algemene reserve.

Wij stellen u voor om de in in 2019 niet bestede KVO-middelen van € 8.000 voor prestatie 5.1.2. vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve. Deze wijziging wordt verwerkt bij Kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Voor de ontwikkeling van de topwerklocaties in West-Overijssel werken wij samen met de partners vanuit een faciliterende rol. De ontwikkeling ligt primair bij de ondernemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

http://www.Technologybase.nl ; http://www.kennispark.nl ; http://www.XLpark.nl ; http://www.hightechsystemspark.nl