Context

Onder aanvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gewerkt aan de uniformering en positionering van het financieel toezicht. Wij zijn hierbij betrokken via het IPO. Hoewel de economische groei positief uitpakt voor de financiële positie van gemeenten, zijn er zorgen over de uitgaven op onder meer het sociaal domein. De ontwikkeling van het financieel toezicht maakt onderdeel uit van het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Acties

  1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Het doel is om tijdig met elkaar in gesprek te zijn over de relevante ontwikkelingen in de financiële positie van de gemeenten.
  2. Wij ronden de ontwikkeling van de viewer Gemeentefinanciën af en presenteren de resultaten aan onze partners. We publiceren de viewer op internet.
  3. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuur en ambtenaren op financieel gebied. Dit met respect voor de autonome verantwoordelijkheid van gemeente/waterschap/gemeenschappelijke regeling en onder voorwaarde dat de toezichtstaak niet in het geding komt. Voor ons belangrijk punt van gesprek is de manier waarop een begroting kan bijdragen aan het samenspel tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtelijke organisaties.
  4. Wij stimuleren gemeenten tot het uitvoeren van een begrotingsscan om te bezien of hun financiële positie toekomstbestendig is.

Toelichting op voortgang

Alle acties zijn conform planning uitgevoerd. In 2019 zijn 7 scans uitgevoerd bij gemeenten, daarmee komt het totale aantal scans op 15.

Financiën

Binnen prestatie 7.1.3 zijn middelen begroot voor financiële scans bij gemeenten vanuit het KVO budget Kwaliteit Openbaar Bestuur. In 2019 zijn minder financiële scans uitgevoerd dan wij hadden gehoopt. Dit komt omdat gemeenten soms terughoudend zijn met het uitvoeren van een financiële scan of omdat zij het uitstellen tot een latere datum.

Het investeringsprogramma Kwaliteit Openbaar Bestuur 2016-2019 loopt in 2019 af. Het restant van de middelen kan vrijvallen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Wij hebben de wettelijke rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.