Context

Onder het interbestuurlijk toezicht vallen verschillende toezichtdomeinen. Voor gemeenten zijn de toezichtdomeinen: financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), archief, huisvesting statushouders. Voor waterschappen zijn de toezichtdomeinen: financiën, archief en waterbeleid. De ontwikkeling van het IBT maakt deel uit van het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Acties

  1. Wij ronden de doorontwikkeling IBT af en passen de bestuursovereenkomsten aan waar nodig.
  2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap. We bespreken deze met hen.
  3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met oranje of rode IBT-kleuring, met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.

Toelichting op voortgang

Het IBT toezicht is conform planning uitgevoerd. De doorontwikkeling van het toezicht loopt nog door zolang de Agenda Toekomst van het toezicht landelijk nog wordt doorontwikkeld.

Financiën

Bestedingen zijn in lijn met de begroting.

Het investeringsprogramma Kwaliteit Openbaar Bestuur 2016-2019 loopt in 2019 af. Het restant van de middelen kan vrijvallen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij hebben de wettelijke rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.