Context

Door het besluit van de staatssecretaris medio 2014 om de definitieve besluitvorming over de routekeuze in Oost-Nederland van goederentreinen in het kader van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer uit te stellen tot 2020, bestaat onze rol de komende jaren uit het nauwlettend in de gaten houden van de treingoederenvervoerprognoses en daadwerkelijk gerealiseerde aantallen. Daarbij hebben gevaarlijke stoffen onze bijzondere aandacht. Indien deze fors gaan stijgen, nemen we contact met het Rijk op.

Acties

  1. Tot de 1e helft van 2019 laten de overheden langs het spoor in Oost-Nederland geluidmetingen (en op een punt ook trillingsmetingen) verrichten. In de tweede helft van 2018 vindt een evaluatie plaats (van 5 jaar meten) en wordt gezamenlijk bepaald of de metingen nog, en zo ja hoe lang, gecontinueerd worden.

Toelichting op voortgang

In 2019 zijn de metingen voor de eerste 5 jaar afgerond. Omdat de aanleg van het derde spoor in Duitsland nog minstens 5 jaar gaat duren, hebben de gezamenlijke overheden in Oost-Nederland besloten de metingen de komende jaren voort te zetten.  Mede door de vertraging van de uitvoering van het derde spoor zijn de overschrijdingen van de aantallen in het Basisnet opgenomen goederentreinen (met en zonder gevaarlijke stoffen) in 2019 beperkt geweest. Reden hiervoor is het verminderd aantal omleidingen die hebben plaatsgevonden van de Betuweroute naar bestaand spoor dan gepland.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel monitort de gemaakte afspraken door het Rijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website ProRail Goederenroute Oost-Nederland https://www.prorail.nl/projecten/goederenroute-oost-nederland