Context

De provincie kiest voor revolverende inzet van middelen in leningen en participaties. In een aantal gevallen is het uitvoeren van beleid op afstand gezet. Die combinatie stelt hoge eisen aan de juridische control en het vormgeven van de governance.

Acties

  1. Wij voeren juridische audits uit, waar onder de uitvoering van provinciale subsidieregelingen door externen (onder meer RVO, Ernst&Young, EFO, IFO, provincie Gelderland).
  2. Wij (her)verzekeren financiële risico's waar dit zinvol en doelmatig is.
  3. Wij implementeren nieuwe wetgeving.
  4. Wij dragen zorg voor interne juridische scholing en kennismanagement.

Toelichting op voortgang

Afgelopen jaar is onder meer met RvO en de provincie Gelderland overleg gevoerd over het verbeteren van de uitvoering van POP3 subsidieprogramma's, naar aanleiding van enkele bezwaarschriften. Op het gebied van nieuwe wetgeving werpt de invoering van de omgevingswet op 1 januari 2021 z'n schaduw vooruit: er is een begin gemaakt met de herziening van provinciale verordeningen en scholing van medewerkers. Vanzelfsprekend is ook op diverse andere gebieden sprake van 'education permanente' van alle medewerkers, individueel en collectief.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.