Context

Optimaliseren van alle vervoersnetwerken en alle schakels binnen deze netwerken is onhaalbaar (budgettaire en personele krapte) waardoor in de toekomst vaker keuzes moeten worden gemaakt. Om deze keuzes beter te kunnen maken, is er behoefte aan een integrale netwerkvisie op de belangrijkste economische relaties van, naar en binnen Overijssel. Op basis van feitelijke gegevens en cijfers ontwikkelen we samen met Rijks- en gemeentelijke overheden en belangen- en koepelorganisaties breed gedragen visies voor openbaar vervoer (spoor en bus), fiets, weg en waternetwerken. Zie prestatie 4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid. Door de provinciale visie per vervoerwijze over elkaar te leggen worden kruispunten en parallelle verbindingen inzichtelijk in een integrale netwerkvisie. Door deze actuele integrale netwerkvisie kan de kwaliteit van parallelle systemen worden meegewogen bij toekomstige investeringsvraagstukken.

Acties

  1. Wij werken de Wegenvisie (onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel; vastgesteld door uw Staten in 2018) met de wegbeheerders uit in een referentiekader en een actieprogramma Wegen.

Toelichting op voortgang

In 2019 is het Referentiekader door alle wegbeheerders vastgesteld in de bestuurlijke overleggen Mobiliteit in Twente en West-Overijssel. Het Actieprogramma wegen zal in de vorm van een prioriteitenlijst regionaal hoofdwegennet in het tweede kwartaal 2020 in deze overleggen worden besproken. Vervolgens zal het Referentiekader en de prioriteitenlijst worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten ter vaststelling.

Uw Staten worden na de zomer 2020 geïnformeerd over het resultaat.

Financiën

Vrijvallende middelen

Wij stellen u voor om € 300.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve (vrijval Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel). Dit wordt verwerkt bij kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie is regisseur voor het bovenlokale mobiliteitsbeleid en werkt samen met haar partners aan een zo goed mogelijke economische bereikbaarheid, betere verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 . Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.