Context

Het programma Goederenvervoer over Water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen. Uit het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland ('De vaart erin houden') wordt onderkend dat partijen tijd nodig hebben voor de uitwerking en financiering van plannen en wordt de aanbeveling gedaan om de looptijd van de subsidieregelingen te verlengen. Wij hebben deze aanbeveling overgenomen. Zie ook het statenvoorstel en bijbehorend besluit.

Acties

  1. Wij ronden de uitvoering van het programma Goederenvervoer over Water af.

Toelichting op voortgang

Het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water is in 2019 afgerond. In het kader van dit progranmma zijn er verschillende activiteiten en subsidieprogramma's uitgevoerd:

Pijler Beter Benutten:

• project maatwerkadvies modal shift van weg naar water (5 bedrijven hebben de overstap gemaakt van weg- naar watervervoer)

• subsidieregelingen met de volgende doelstellingen:

o opheffen knelpunten in vaarwegen en havens, zoals in Kampen en Enschede;

o 15 subsidies verleend voor het aanleggen of verbeteren van kades.

• de monitor logistiek en goederenvervoer is opgesteld. Het opstellen van de monitor wordt de komende jaren gecontinueerd.

• het op afstand bedienen van bruggen en sluizen op de Twentekanalen en het op afstand bedienen van de bruggen in Zwolle en Meppel (gekoppeld aan de Spooldersluis en Meppelerdiepsluis) is gerealiseerd.

Pijler Netwerkontwikkeling:

• er is een subsidie verleend voor de aanleg van wachtplaatsen in Deventer;

• de uitvoering van een logistiek kennisprogramma door het Kennisdistributiecentrum Logistiek Noordoost-Nederland;

• ondersteuning van de vorming van de regionale logistieke samenwerkingsverbanden Port of Twente en Port of Zwolle;

• de oprichting van het provinciebrede logistieke samenwerkingsverband Strategische Logistieke Alliantie, later omgedoopt tot Port of Logistics Overijssel (POLO).

Pijler duurzaamheid:

• een samenwerkingsproject met het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) waarbij drie pilots gericht op verduurzaming van de aandrijflijflijn van binnenvaartschepen zijn ondersteund;

• subsidies zijn er verleend voor de aanleg van walstroomfaciliteiten in Almelo en Deventer.

Onze inzet op modal shift van weg naar water en vergroening van de binnenvaart blijven we continueren en maakt vanaf 2020 integraal onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek.

Financiën

Op deze prestatie is van de geraamde lasten van € 4,4 miljoen bijna € 3,2 miljoen niet besteed. Op de geraamde baten van € 2,3 miljoen is per ultimo 2019 € 2,5 miljoen gerealiseerd (€ 0,2 miljoen meer dan geraamd). Per saldo heeft dit geresulteerd in een positief saldo van € 3,4 miljoen.

Het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water is financieel nog niet afgerond. Er zijn nog enkele subsidietrajecten in behandeling.

Lopende aanvragen 2019

Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld voorstel de benodigde middelen toe te voegen aan de begroting 2020. De subsidieregeling Goederenvervoer maakt voor € 144.000 deel uit van dat voorstel.

Wij stellen u voor € 144.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk van de begroting 2020.

Subsidieverlening aan het Regionaal bedrijventerrein Twente

De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de subsidieverlening aan het Regionaal bedrijventerrein Twente voor het met 150 meter verlengen van de openbare kade op Businesspark XL in 2019 niet is voltooid maar voor begin 2020 is voorzien (€ 2,3 miljoen). Dit bedrag is gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Wij stellen u voor € 2,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk van de begroting 2020.

Bijdrage Kornwerderzand sluis

Verder stellen wij u voor € 0,55 miljoen toe te voegen aan de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer voor de dekking van een te verlenen bijdrage aan de Provincie Fryslân voor de opwaardering van de Kornwerderzand sluis. Dit bedrag is gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Wij stellen u voor € 0,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma’s Verkeer & Vervoer.

De verwerking van dit voorstel verloopt via kerntaak 20.

Vrijvallende middelen

De resterende gereserveerde middelen voor deze prestatie vallen vrij naar de  Algemene reserve.

Wij stellen u voor om € 653.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.

De verwerking van dit voorstel verloopt via kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Uitvoeringsplan Goederenvervoer over Water [PS/2013/416 ] (bijbehorend besluit).