Context

Wij hebben in 2017 met gemeenten afspraken gemaakt over het in balans brengen van vraag/aanbod voor bedrijventerreinen per 1 juli 2020. De uitvoering van deze afspraken monitoren wij via halfjaarlijkse regionale afstemmingsoverleggen. Ook voeren wij tweejaarlijks een prognoseonderzoek uit om vraag/aanbod goed in beeld te blijven houden en waar nodig actualiseren wij de afspraken. Wij verwachten dat de afstemmingsoverleggen ook ruimte bieden voor actuele vraagstukken op het gebied van kantoren en detailhandel.

In 2015 is de landelijke Retailagenda van start gegaan. In dat kader werken partijen samen aan het compacter maken en vitaal houden van winkelgebieden. Deze uitdaging ligt met name op lokaal niveau. Alle Overijsselse gemeenten hebben hiervoor Retaildeals afgesloten en beloven daarin dat ze stakeholders betrekken in hun besluitvorming, een concreet actieplan maken, hierbij keuzes maken in kernwinkelgebied en dit regionaal afstemmen. Wij sturen op kennisuitwisseling, samenwerking tussen gemeenten en stimuleren ondernemerschap. Wij doen dit bijvoorbeeld door het opzetten van pilots en het verzamelen en beschikbaar stellen van data over retailontwikkelingen.

In 2018 zijn de afspraken in het kader van de landelijke Retailagenda voor – in ieder geval – twee jaar verlengd. Voor het invullen van het thema regionale samenwerking in deze Retailagenda ligt het voortouw bij de provincies. Wij hebben in 2018 de uitvoering van onze afspraken in het kader van de Retaildeal tussentijds geëvalueerd.

Acties

  1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken over het in balans brengen van vraag en aanbod voor bedrijfsterreinen en actualiseren die afspraken daar waar nodig is.
  2. Wij geven uitvoering aan de gemaakte afspraken in onze Retaildeal en doen dat door provinciebrede informatie-uitwisseling, regionale afstemming en het stimuleren van gemeenten en ondernemers.
  3. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties middels gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.

Toelichting op voortgang

Actie 1: In juni 2019 (2019/1100978) bent u geinformeerd over de nieuwe regionale afspraken over de programmering voor bedrijventerreinen.

In deze afspraken ligt de focus op het in balans brengen van vraag en aanbod van bedrijventerreinen zodat er weer ruimte ontstaat voor economische groei.  We monitoren de afspraken om overzicht te houden waar de uitgiftes sneller gaan dan verwacht (en er een tekort dreigt aan locaties) of waar ze minder snel gaan dan verwacht.

Actie 2: Een onderzoeksbureau heeft in 2018 voor ons de retaildeal geëvalueerd en dit eindrapport is in oktober 2018 met uw Staten gedeeld (PS/2018/797). Hierin kunt u lezen dat de provincie Overijssel de afspraken in de Regiodeal is nagekomen. Vergeleken met andere provincies lopen we voorop op het gebied van kennisdeling, het verbinden van parijten en ondersteunen van gemeenten bij de aanpak van de problemen (o.a. met de Stadsbeweging). Momenteel is bij alle 25 gemeenten een koopstromenonderzoek in afronding. Daarnaast is in 2019 ingezet op het stimuleren van het ondernemerschap. Voor een aantal gebieden is een opleidingsaanbod in beeld gebracht waar ondernemers gebruik van hebben kunnen maken.

Actie 3: De HMO heeft In 2019 geïnvesteerd in alle type werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en binnensteden). Onder andere op de volgende plekken heeft de HMO geïnvesteerd: Almelo (aankoop ABN Amro gebouw), Hardenberg (De Spinde), Hengelo (Lambertuspassage), Zwolle (Broerenkwartier), Raalte (spoorzone Oost), Oldenzaal (aankoop PostNL) en Olst-Wijhe (De Enk). Daarnaast investeert HMO in de topwerklocaties Hasselt/Genemuiden (Tapijtencluster), Kennispark, High Tech Systems Park (o.a. gebouw N), Polymer Science Park en Deventer Open Innovatie Center (AkzoNobel vestiging).

Financiën

Resultaat 2019

Eind 2019 is er een bedrag van € 184.800 overgebleven. In de komende jaren zal dit geld gebruikt worden voor voorbereidend onderzoek verduurzamen bedrijventerreinen en voor de uitvoering "retailtaken ondernemersgericht", zoals Provada.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.1.1 een budget van €100.000 van de jaarschijf 2019, door te schuiven naar de jaarschijf 2020 en een budget van € 85.000 door te schuiven naar de jaarschijf 2021.

Voorziening HMO

In 2019 hebben wij een kapitaalstorting van € 12,1 miljoen gedaan in de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). De historische kostprijs van onze deelneming in de HMO bedraagt daarmee eind 2019 € 55,9 miljoen. Hiermee is het volledige bedrag volgestort. Voor het verschil tussen het door ons gestorte vermogen en de actuele omvang van het eigen vermogen van de HMO is een voorziening gevormd. Het eigen vermogen van de HMO bedraagt eind 2019 € 51,4 miljoen. De waardedaling van onze deelneming bedraagt daardoor € 4,5 miljoen. Wij hebben om die reden de bestaande voorziening verhoogd van € 2,0 miljoen naar € 4,5 miljoen. Ter dekking hiervan wordt voorgesteld om € 2,5 miljoen via resultaatbestemming te onttrekken aan de Algemene financieringsreserve. De verwerking hiervan vind plaats onder kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij  Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Besluit Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie [PS/2012/107 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren [PS/2013/335 ] (bijbehorend besluit).