Context

Een goede en betrouwbare reistijd vraagt om een passende basiskwaliteit van verbindingen in het regionale hoofdwegennet en zo weinig mogelijk vertragingen. Wanneer de wegcapaciteit ontoereikend is om al het verkeer te verwerken, ontstaan files bij aansluitpunten en in het stedelijke gebied. Wegvakken die een intensiteit-capaciteitverhouding hebben die lager ligt dan 0,8 (hoofdwegennet) of 0,85 (onderliggend wegennet) kunnen het verkeer nog goed verwerken. Voor een betrouwbare reistijd worden actuele informatievoorziening en verkeersveiligheid om incidenten te voorkomen steeds belangrijker. Voordat we voorstellen te investeren in grootschalige infrastructurele aanpassingen zoeken we eerst naar alternatieve vervoersmiddelen en alternatieve routes om het bestaande regionale hoofdwegennet optimaal te  benutten. In het Koersdocument auto zijn de verwachte ontwikkelingen geschetst. We hebben met alle wegbeheerders bepaald welke wegen en wegvakken hogere prioriteiten kennen (regelstrategie) en we hebben als onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) de wegenvisie bepaald. Na vaststelling van de INO met Wegenvisie werken we dit uit in een referentiekader en een actieprogramma voor de benodigde verbeteringen aan het auto netwerk.