Context

Het thema “ Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie” is één van de vier thema’s in het kader van de revisie Omgevingsvisie. Dit thema gaat over kansen van logistieke bedrijvigheid en processen voor de economie én de fysieke leefomgeving van Overijssel. Ons beleid rond goederenvervoer en logistiek wordt nader geduid in het koersdocument Goederenvervoer en Logistiek. De Port of Logistics Overijssel (POLO, voorheen SLA) heeft in 2017 gezamenlijk een meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek opgesteld en geeft hier uitvoering aan. Speerpunten daarbij zijn Ruimte en bereikbaarheid, profilering en acquisitie, arbeidsmarkt en onderwijs en kennis en innovatie. Voor POLO wordt een eigen website ontwikkeld.

Voor de realisatie en uitvoering van dit meerjarenprogramma hebben PS in mei 2017 een investeringsvoorstel vastgesteld (PS/2017/169). (Bijbehorend besluit) .

Acties

  1. Wij gaan onder regie van de POLO, samen met de logistieke stakeholders, uitvoering geven aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
  2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat en aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.

Toelichting op voortgang

Met onze partners in POLO hebben we uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek. De samenwerking tussen alle betrokken partijen wordt als buitengewoon prettig ervaren. De stuurgroep POLO heeft kenbaar gemaakt de samenwerking voort te willen zetten en verder te professionaliseren en uit te bouwen.

Door met regionale en (inter)nationale netwerken en in POLO-verband samen te werken, hebben we flinke stappen gezet op weg naar een robuust multimodaal netwerk. Overijsselse regio’s profileren zich inmiddels gezamenlijk naar buiten. Om onze positie (inter)nationaal te versterken en om bedrijven, handelspartners, investeerders en samenwerkingspartners te werven, werken de Ports of Zwolle, Deventer en Twente in POLO-verband samen aan profilering op (inter)nationale beurzen en congressen, zoals Break Bulk Europe in Bremen en de Transport Logistics Messe in München. Mede door de gezamenlijke lobby vanuit het POLO-netwerk heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een positief besluit genomen over de realisatie van de tweede sluiskolk bij Eefde, de verruiming van de Twentekanalen en de vergroting van de sluis Kornwerderzand en vaargeulen. Ook ondersteunen we gezamenlijk de lobby voor de N35, A28 en A1/A35 Azelo-Buren. Met onze ondersteuning en met inzet van kennis vanuit het POLO-netwerk, hebben de regio’s initiatieven ontwikkeld om met de krapte op de arbeidsmarkt om te gaan, zoals de Week van de logistiek in Twente.

Financiën

Op deze prestatie is van het geraamde budget van € 858.000 een bedrag van € 67.000 in 2019 niet tot besteding gekomen.

Vanaf 2017 is in samenspraak met de Stuurgroep Port of Logistics Overijssel (POLO) € 1,4 miljoen ingezet voor het Meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek. De middelen zijn ingezet ter ondersteuning van logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten, onderzoek, gezamenlijke profilering en lobby, de inzet van logistiek makelaars en ondersteuning van bedrijven bij het beantwoorden van kennis- en onderzoeksvragen.

Wij stellen u voor om € 67.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Dit wordt verwerkt in kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

POLO is een netwerkorganisatie van partijen die verbonden zijn met het thema logistiek. Provincie Overijssel is één van de stakeholders binnen dit netwerk. Wij jagen aan en faciliteren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsvoorstel Goederenvervoer en Logistiek [PS/2017/169 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

http://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/strategisch/

Mijlpalen:

Na de zomer worden uw Staten geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek Vrachtautoparkeren