Context

In 2017 hebben provinciale staten ingestemd met het tweejarig Programma Duurzaamheid. Daarmee geven we invulling aan het coalitieakkoord en de omgevingsvisie. Het programma geeft duurzaamheid een extra impuls, gericht op inspireren, samenwerken, verbinden en versterken. Wij hebben de overtuiging dat investeringen in duurzaamheid via de weg van samenwerking leidt tot een duurzame economische groei. De kern van het Programma Duurzaamheid is: inspireren, leren, delen en doen. Dit doen we langs twee pijlers:

  • Het vertellen van het verhaal van duurzaamheid. We willen inspireren, kennis vergroten, verbinden en mogelijkheden zichtbaar maken. Dat doen we door de vele goede voorbeelden uit Overijssel voor het voetlicht te brengen en te delen. Vanuit de overtuiging dat je van successen het meeste leert.
  • Bouwen aan robuuste netwerken van “Waardemakers”. Daarmee willen we door samenwerking in duurzame ontwikkeling en innovatie de regionale economische structuur versterken (verduurzamen, innoveren en verdienen).

Acties

  1. Wij blijven de website overijssel.nl/duurzaam voeden met nieuwe, inspirerende, duurzame voorbeelden vanuit Overijssel.
  2. Wij bevorderen de groei van de twee bestaande netwerken. Het betreft een regionaal netwerk rond Haaksbergen en een netwerk in de bouwsector. We bevorderen de groei van deze netwerken onder andere door het organiseren van verschillende bijeenkomsten.
  3. Wij starten een derde Waardemakers-netwerk op.
  4. Wij begeleiden projecten die voortkomen uit de netwerken.
  5. Wij evalueren het programma om inzichtelijk te maken hoe wij na 2019 door kunnen bouwen op ervaringen die met programma zijn opgedaan.

Toelichting op voortgang

Bij de uitvoering van het Programma Duurzaamheid zijn drie Waardemakers-netwerken gerealiseerd. Samenwerkingen binnen consortia leiden tot steeds meer projecten, keten- en systeeminnovaties. Het aantal deelnemers aan de netwerken en het aantal projecten waarin wordt samengewerkt is groeiende. Samen met de Waardemakers is een aanpak ontwikkeld die bijdraagt aan enerzijds de realisatie van de transitieopgaven (energie, klimaat, agro- en food) en anderzijds aan economische groei in Overijssel. De vorige coalitieperiode is met Waardemakers een succesvol programma gebouwd. De evaluatie van dit programma heeft vorm gekregen in het Werkboek Waardemakers en het Theorieboek Waardemakers.

Nu het programma is afgerond, werken we aan de borging van de Waardemakers-aanpak en het netwerk met ondernemers voor de langere termijn. Deze borging loopt langs twee lijnen: inbedding in de provinciale organisatie en gesprekken met partners uit het bedrijfsleven, waarbij de mogelijkheden voor cofinanciering door het bedrijfsleven worden verkend. In het programma MKB, zie Statenvoorstel nr. 2019/1101899 Investeringsprogramma MKB 2020-2023, wordt voorzien dat het netwerk Waardemakers de komende jaren in stand blijft. Projecten voortgekomen uit het Programma Duurzaamheid worden, voor zover noodzakelijk, geborgd in diverse andere programma’s binnen de provincie.

Financiën

Het programma Duurzaamheid is halverwege 2019 afgerond. Nu de borging van het netwerk Waardemakers is opgenomen binnen het programma MKB kan het resterende budget (€ 806.000) vrijvallen naar de algemene middelen.

Vrijval KvO budget Programma Duurzaamheid naar algemene reserve:

Wij stellen u voor om onder kerntaak 20 een bedrag van € 806.000 onder prestatie 2.5.1 te onttrekken uit de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de algemene reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

De provincie sluit aan bij behoeften en wensen van ondernemers en samenwerkingspartners in de Waardemakers netwerken. Het “wat” is in de vorm van ambitie en project ideeën aanwezig in het netwerk. Wij faciliteren het “hoe”. We herkennen vragen en kansen en denken vervolgens mee over mogelijke oplossingen.

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsvoorstel programma Duurzaamheid

Project website:

Volgt na Statenbesluit

Mijlpalen:

Afronding evaluatie programma duurzaamheid 1 november 2019.