Context

Het accent van ons HRM beleid verschuift naar duurzame inzetbaarheid. Een gemiddeld hoge leeftijd en lange functieverblijftijd kenmerken onze bezetting. Vanuit het besef dat de kracht van de organisatie wordt gevormd door onze medewerkers werken onze medewerkers talentgericht. Deze deze manier van werken én waarderend leidinggeven haalt het beste uit medewerkers naar boven.

Acties

  1. Door strategische personeelsplanning hebben wij grip op de ontwikkelingen die spelen en de gevolgen daarvan voor de formatie/bezetting.
  2. Medewerkers weten bovendien welke betekenis die ontwikkelingen hebben voor hun eigen inzetbaarheid. Medewerkers hebben in dat kader beschikking over een eigen ontwikkelbudget voor opleiding/training.
  3. Wij stimuleren talentgericht werken en waarderend leiderschap. Onderdeel daarvan vormt 'het goede gesprek'.

Toelichting op voortgang

We hebben binnen de eenheden en op organisatieniveau stilgestaan bij wat in- en externe ontwikkelingen in personele zin betekenen. Met name de benodigde flexibiliteit en de (omvang van) de inhuur zijn hierbij punten van aandacht geweest. In lijn met de opdracht uit het coalitieakkoord onderzoeken wij hoe wij tot een betere balans tussen het aantal interne en externe medewerkers kunnen komen. Wij zijn voornemens  bij de Perspectiefnota 2021 een voorstel aan u voor te leggen.

In 2019 is door het management speciaal aandacht besteed aan talentgericht werken. Iedere eenheid geeft hier op eigen wijze invulling aan. Acties zijn onder meer het in beeld brengen van ieders talenten/ sterke punten en deze talenten ook gericht inzetten bij het werk. Een aantal eenheden werkt met talentcoaches. In aanvulling hierop zijn sinds een half jaar aanvullende activiteiten ondernomen: Talent Ambassadeurs en de  TalentenTafel. Via de TalentenTafel worden talenten en klussen onder de aandacht gebracht. Dit heeft verschillende matches tussen medewerkers en klussen opgeleverd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.