Context

In het programma Technology Base Twente geven wij uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek) vanwege de sterke onderlinge samenhang.

Dit is een fase waarin de inhoud van het programma verder wordt vormgegeven.  Inmiddels zijn de provinciale ruimtelijke kaders, het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Gebiedsvisie Technology Base Twente, die benodigd zijn voor de ontwikkeling, vastgesteld. Ook is het investeringskader en een investeringstranche voor het programma vastgesteld. In 2018 zetten wij de vervolgstappen om de regionale specialisatie van Twente op de innovatieve maakindustrie in te vullen en uit te bouwen en de Technology Base inclusief Twente Airport verder te ontwikkelen. Daarnaast zetten we in 2018 de eerste belangrijke stappen in de gekozen ontwikkelstrategie van de gebiedsontwikkeling uit 2017.

Acties

  1. Implementatie nieuwe governancestructuur voor Technology Base Twente.
  2. Geven van impulsen bij het ontwikkelen en realiseren van het gebied van het bedrijvenpark en luchthaven.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Bij Monitor 2019 II is al aangegeven dat de implementatie in 2020 zal plaatsvinden omdat er in 2019 een nieuw bestuur is aangetreden en in het laatste kwartaal een nieuwe directeur is benoemd. De implementatie zal in 2020 door de nieuwe directeur worden begeleid.

Actie 2

In 2019 zijn twee nieuwe huurders gecontracteerd. De verbouw van de 2 panden is voorbereid en vergunningen zijn aangevraagd en verleend en de verbouw hiervoor is in 2019 begonnen.

Helaas hebben andere leads voor vestiging en kavelverkoop nog niet geleid tot concrete afspraken en vestiging.

Met diverse partners wordt ook gewerkt om het concept “Remote Tower” op de luchthaven te realiseren. Hiermee worden de gebruiksmogelijkheden van de luchthaven bij slecht zicht aanmerkelijk vergroot en kan op de instrumenten geland en gestart worden.

Financiën

Van het beschikbare bedrag voor programmalijn 3 'de juiste voorwaarden'  ad € 500.000 is bij Monitor 2019 II al € 300.000 doorgeschoven naar 2020. Voorgesteld wordt het per 31-12-2019 resterende bedrag ad € 100.500 eveneens door te schuiven naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 100.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.3 van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Area Development Twente. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Kaderstelling / Investeringsvoorstel Technology Base Twente [PS/2016/486 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente [PS/2012/318 ] (bijbehorend besluit).

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Technology Base

Mijlpalen:

Besluit wijziging of opheffen GR Technology BaseInvesteringsvoorstel(len) impulsen ontwikkeling en realiseren gebied bedrijvenpark en luchthaven