Context

Door (continue) verbetering van de interne organisatie kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beter uitvoeren.

Acties

  1. In opdracht van GS voeren wij minimaal één onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (217a Provinciewet).
  2. Wij begeleiden en adviseren bij onderzoeken van de Rekenkamer Oost-Nederland.
  3. Wij voeren in opdracht van GS de verbijzonderde interne controle uit waarmee wij een oordeel geven over de rechtmatigheid van de materiële en financiële processen. Onze aanbevelingen leiden tot optimalisering van het proces. De accountant steunt op onze werkzaamheden bij haar jaarrekeningwerkzaamheden.
  4. Wij stellen het normenkader rechtmatigheid, met daarin opgenomen de goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole, op. Deze wordt bij de monitor Overijssel I ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.
  5. Wij implementeren het nieuwe risicomanagementbeleid (inclusief door GS vastgestelde uitvoeringskader) in de organisatie en faciliteren de eenheden bij de uitvoering van het risicomanagement. Hiermee dragen we bij aan het risicogericht sturen van de provincie.
  6. Wij ondersteunen GS en directie bij het optimaliseren van de control, waaronder ook de governance, in de organisatie. Daartoe maken we gebruik van kennis en best practises die we vergaderen uit ons netwerk en implementeren in onze organisatie. Naast nieuwe instrumenten onderzoeken we ook de toepassing van softcontrols in de organisatie.

Toelichting op voortgang

De geformuleerde acties zijn conform planning gerealiseerd. Door de toenemende eisen van (de toezichthouders op de) accountants blijft onze ambitie ten aanzien van de verbijzonderde interne controle periodiek om bijstelling vragen. Daarnaast is er nog geen complete duidelijkheid rondom de rechtmatigheidsverantwoording die per 2021 afgegeven moet worden. Door onze deelname aan de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) zitten we hier dicht op de bal. Verder was 2019 voor het team concern control qua personele wisselingen een roerig jaar. Inmiddels is de positie van de Concerncontroller per 1-1-2020 weer ingevuld en wordt de werving van een tweetal medewerkers op korte termijn afgerond.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.