Context

In onze omgevingsvisie hebben wij de ambitie opgenomen dat wij zorgen voor een gezonde leefomgeving in Overijssel. Dat doen we in de eerste plaats door het milieu te beschermen. We voldoen in Overijssel aan de wettelijke normen. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving soms vraagt om extra maatregelen. We zien dat de maatschappelijke vraag om een gezonde leefomgeving toeneemt. Dit uit zich ook in de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet, waarin mogelijkheden om een gezonde leefomgeving te bevorderen meer aandacht krijgen.

Het bevorderen van een gezonde leefomgeving vraagt samenwerking van veel verschillende partijen (bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke organisaties en medeoverheden). We onderhouden contacten met deze partijen om ontwikkelingen te signaleren en te agenderen. Daar waar nodig en mogelijk beïnvloeden wij beleid van andere overheden.