Ontwikkelingen

Dalfsen en Westerveld treden toe tot SSC ONS

De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel werken samen op het gebied van de personeels- en salarisadministratie, inkoop en contractmanagement en ICT. Sinds 1 januari 2018 is deze samenwerking vormgegeven als de bedrijfsvoeringsorganisatie SSC ONS op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  Begin 2019 hebben de gemeenten Dalfsen en Westerveld het bestuur van SSC ONS verzocht toe te mogen treden tot de gemeenschappelijke regeling, zodat SSC ONS taken voor hen kan uitvoeren. De gemeenten Dalfsen en Westerveld zullen alle diensten afnemen die SSC ONS levert. Dit betekent de standaarddienstverlening op het gebied van infrastructuur van de ICT, de Personeels- en Salarisadministratie en Inkoop en Contractmanagement. Voor treding van nieuwe partners is toestemming vereist van alle deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. U hebt in juli 2019 uw toestemming verleend. De toetreding is met ingang van 1 januari 2020 geëffectueerd.

Samenwerkingsverband DOVA van start

In november 2018 stemde u in met deelname van de provincie Overijssel aan Samenwerkingsverband DOVA. Deze nieuwe organisatie komt voort uit twee bestaande samenwerkingsverbanden: 1) NDOV - een samenwerking van Rijk, provincies en de decentrale OV autoriteiten en vervoerders gericht op het beschikbaar stellen van actuele gegevens voor OV reisinformatie en 2) DOVA - een samenwerking van decentrale OV-autoriteiten gericht op doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger. Het nieuwe samenwerkingsverband is op 1 januari 2019 van start gegaan. DOVA bestaat uit de 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV Bureau Groningen Drenthe. De organisatie bestaat uit twee clusters: OV-netwerk en OV-data. Samen met CROW-KpVV vormen zij de OV-campus.

Beleidskader

Het beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Nota verbonden partijen Overijssel (Statenvoorstel en geamendeerd besluit).

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt stellen wij per verbonden partij een risicoprofiel op. In een aantal gevallen leidt dat tot een risicovoorziening. Het deel dat niet is opgenomen in de risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Gemeenschappelijke regelingen

Stichtingen en verenigingen

Overige verbonden partijen