Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. In Overijssel voeren we samen met bedrijfsleven, instellingen en scholen het Rijksprogramma Beter Benutten uit (liep tot en met 2017) Vanaf 2018 worden de beste projecten waaronder de werkgeversaanpak en fietstimuleringsacties onderdeel van de integrale regionale mobiliteitsaanpak. Zie ook prestatie 4.6.11 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.

Acties

  1. Wij geven vorm aan het vervolg van Beter Benutten in een programma Slimme en Duurzame mobiliteit dat wij verankeren en borgen in de integrale mobiliteitsaanpak van provincie en gemeenten. Wij doen dit samen met het Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven in de regio's Zwolle-Kampen, Twente en Stedendriehoek

Toelichting op voortgang

De uitvoering en eigen cofinanciering van het progamma Slim en Duurzame mobiliteit vindt plaats via de regionale mobiliteitsaanpak en is in 2019 grotendeels afgerond. In het BO MIRT zijn aanvullende afspraken gemaakt over een uitvoeringsprogramma voor de korte termijn (waaronder werkgeversaanpak, gedragsbeïnvloeding fiets en slimme verkeersmaatregelen).

Financiën

Lopende aanvragen 2019

Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld voorstel de benodigde middelen toe te voegen aan de begroting 2020. De subsidieregeling  Slimme en Duurzame Mobiliteit Overijssel maakt voor € 2.700 deel uit van dat voorstel. Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.700 te onttrekken aan Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 4.1.3 Slim inzetten van systemen en netwerken van de begroting 2020.

Vrijvallende middelen

Het programma ketenmobiliteit is in 2019 afgerond. Wij stellen u voor om € 319.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve (vrijval). Dit wordt verwerkt in kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Ketenmobiliteit- Investeren in kansrijke relaties OV en fiets [PS/2013/816 ] (bijbehorend besluit)