Context

Op basis van de Koersdocumenten en Beleidsimpulsen maken we samen met onze partners dynamische meerjarenprogramma's met passende acties en maatregelen. Vervolgens werken we deze op passende schaal uit met lokale partijen en inwoners.

Acties

  1. Wij actualiseren samen met onze partners ons integraal uitvoeringsprogramma mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.

Toelichting op voortgang

Wij hebben samen met de gemeenten het integraal uitvoeringsprogramma mobiliteit geactualiseerd en zijn gestart met het opstellen van het programma Slim Duurzaam en Veilig en ontwikkelen we het Regionaal Mobiliteitsplan om vanuit het thema mobiliteit bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelstellingen. In 2020 wordt u daarover verder geïnformeerd.

Financiën

Integraal Mobiliteitsbeleid

Binnen beleidsdoel 4.1 is er aan lasten € 2,5 miljoen geraamd voor prestatie 4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid. Op deze prestatie is ruim € 2,3 miljoen  gerealiseerd waarvoor met behulp van inzet van externe deskundigheid verkeersveligheidsprojecten zijn ontwikkeld.

In 2019 heeft de voorbereiding en afstemming van verkeersveiligheidsprojecten meer tijd gevraagd dan verwacht, waardoor in 2019 niet tot de uitrol van projecten kon worden overgegaan. Hierdoor is een onderbesteding ontstaan van ca. € 0,2 miljoen op € 2,5 miljoen

De lasten op deze prestatie worden gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft / krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid [PS/2016/781 ] (bijbehorend besluit).