Context

Met ons natuurbeleid investeren we in de biodiversiteit in Overijssel. In het Koersdocument “Natuur voor Elkaar” hebben we als lange termijn ambitie opgenomen dat voor alle beschermde soorten waarvoor Overijssel een belangrijk leefgebied is gunstige condities worden gecreëerd. Een aantal van deze soorten lift onvoldoende mee in het bestaande beleid. Samen met onze partners hebben wij voor deze aandachtsoorten een aanvullende aanpak uitgewerkt. Wij voeren dit nu samen uit. Daarnaast willen we de condities voor soorten verbeteren door natuurinclusief bouwen en werken, en natuurinclusieve landbouw en bijvoorbeeld door het stimuleren van soortenmanagementplannen (zie prestatie 3.3.7)

In 2018 heeft de minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselveiligheid de door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten aangewezen (bijvoorbeeld de Amerikaanse Brulkikker en Grote waternavel). Deze zogenaamde invasieve exoten kunnen voor overlast en schade zorgen. De wet Natuurbescherming bepaalt dat wij er zorg voor dragen dat het aantal invasieve exoten zoveel mogelijk worden teruggebracht.

Acties

  1. Wij ontwikkelen maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.
  2. Wij stimuleren het delen van kennis over soorten voor het optimaliseren van maatregelen.
  3. Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, bijvoorbeeld in de vorm van icoonsoorten.
  4. Wij werken ons beleid uit over de zorgplicht voor invasieve exoten.

Toelichting op voortgang

Wij hebben 20 projecten ondersteund waarmee de condities voor de door ons aangewezen aandachtsoorten verbeteren. We geven prioriteit aan poelen (amfibieën), erven (vogels), bosranden (vlinders) en heide (planten en insecten). Een aantal plantensoorten dreigt te verdwijnen. In gebieden waar de leefomstandigheden voor deze soorten verbeterd zijn, herintroduceren we sommige van deze soorten. In de Staat van de Biodiversiteit (zie prestatie 3.5.6) geven wij aan hoe het er met de biodiversiteit in Overijssel voor staat.

Het door ons georganiseerde Biodifestival is succesvol verlopen. Niet alleen zijn er meer dan 400 bezoekers op afgekomen. De deelnemers hebben ook ideeën opgedaan hoe zij maatregelen kunnen treffen voor een betere natuur in hun eigen omgeving. Tijdens excursies hebben we laten zien welke maatregelen in de praktijk mogelijk zijn. Via sociale media benaderen wij inwoners om interesse voor de natuur te vergroten.

Wij hebben een plan van aanpak voorbereid voor de bestrijding van invasieve soorten. Voor de wettelijk aangewezen soorten geven wij aan welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden. Voor de soorten die niet wettelijk aangewezen zijn, overleggen wij met betrokken organisaties over de mogelijke bestrijding daarvan. In het voorjaar van 2020 ronden wij het plan van aanpak af en komen wij met een voorstel voor financiering.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Brief aan PS over invasieve exoten, 2e kwartaal 2019.