Context

In onze omgevingsvisie hebben wij de ambitie opgenomen dat wij zorgen voor een gezond leefmilieu in Overijssel. Dat doen we enerzijds door het milieu te beschermen. We voldoen in Overijssel aan de wettelijke normen. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving soms aangeeft de milieusituatie onvoldoende te vinden. In het eerste kwartaal van 2019 ronden wij een verkenning af naar de feitelijke milieusituatie in Overijssel, voor die milieuaspecten waarvoor de provincie (mede-)verantwoordelijk is (zie prestatie 2.6.1). De besluitvorming over de uitkomsten van deze verkenning geeft richting aan de verdere invulling van deze prestatie.

Acties

  1. Wij ondersteunen projecten en maatschappelijke initiatieven die zijn gericht op het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
  2. Wij evalueren deze projecten en initiatieven en betrekken de lessen hieruit bij het bepalen van onze inzet op de langere termijn.

Toelichting op voortgang

Wij hebben in 2019 samen met ondernemers, inwoners en organisaties duurzame ontwikkeling gestimuleerd. Wij streven hierbij naar verbetering van de leefomgeving, maar ook naar bewustwording. Dit hebben wij gedaan door het opzetten en uitvoeren van projecten en het ondersteunen van initiatieven, zoals:

• ‘Schone rivieroevers’: opruimen en monitoren herkomst van zwerfafval langs rivieroevers;

• Dutch Sustainable Fashion Week: beperken weggooien textiel, inzamelen en recyclen;

• Kids4Twente Event: 600 kinderen hebben apparaten gemaakt waarmee ze zelf energie opwekken;

• Senshagen: met inwoners van de wijk Stadshagen in Zwolle luchtkwaliteit in beeld brengen;

• Jong Leren Eten: relatie gelegd met Groene Schoolpleinen en het programma Agro & Food.

• Educatieprojecten voor het voortgezet onderwijs en het MBO: ‘Adviseurs voor de Toekomst’ en ‘het Democratiespel’ (zie ook (https://www.jonglereneten.nl/).)

Wij hebben Earth Hour en de jaarlijkse voorleesactie geëvalueerd. Het bereik van Earth Hour en de maatschappelijke ondersteuning hiervan door het Wereld Natuur Fonds blijkt te klein om een goed vervolg te kunnen garanderen. De voorleesacties op lagere scholen zijn zoals elk jaar een succes. Op 125 scholen hebben diverse mensen voorgelezen aan circa 6000 leerlingen uit ‘Sem en Saar geven positieve energie’. Dit boek gaat over de zeven Kinder Global Goals (https://semensaargevenpositieveenergie.nl/).

Financiën

Zoals in Monitor 2 is aangegeven zijn de beschikbare middelen ten dele besteed. Het opzetten van innovatieve projecten met inwoners, bedrijven en organisaties vraagt relatief veel tijd. Daardoor worden projecten later uitgevoerd dan verwacht.

Resultaatbestemming Ontwikkelen gezonde leefomgeving:

In samenwerking met andere partijen hebben wij in 2019 diverse projecten opgezet en ondersteund om de bewustwording van duurzaamheid te vergroten. Omdat het opzetten van de pilot projecten "Ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen (€ 75.000) en "Senshagen" (€ 20.000) meer tijd heeft gevraagd dan gedacht zal de uitvoering van deze pilots plaatsvinden in 2020. Daarnaast heeft het pilotproject “aanpak schone rivieroevers Overijssel" (€ 175.000) een doorlooptijd van 3 jaar waardoor naast de uitvoering in 2019 ook middelen nodig zijn voor 2020 en 2021.

Omdat deze prestatie (2.5.2, onder beleidsdoel 2.5) met het bijbehorende structurele budget van ruim € 0,4 miljoen als gevolg van de ombuiging van totaal € 4 miljoen (conform opdracht uit het coalitieakkoord 2019-2023), vanaf 2020 is vervallen en de lopende projecten nog wel gefinancierd moeten worden, stellen wij een resultaatbestemming voor om de benodigde middelen voor de uitvoering van de hierboven genoemde projecten door te schuiven naar 2020.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 270.000 op prestatie 2.5.2 door te schuiven naar 2020 voor bovengenoemde pilotprojecten en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid).

Tevens stellen wij u voor om in de begroting 2020 naar aanleiding van bovenstaand voorstel onder prestatie 2.1.1 een extra actie op te nemen "wij voeren de pilotprojecten aanpak schone rivieroevers Overijssel, ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en Senshagen uit".

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2019 bepalen we welke initiatieven we ondersteunen.