Context

Het overgrote deel van het Overijsselse bedrijfsleven bestaat uit het midden- en kleinbedrijf, dé banenmotor van onze provinciale economie. Het Midden- en Kleinbedrijf zorgt voor 60% van de werkgelegenheid. In de vorige coalitie-periodes hebben wij onze inzet vooral gericht op innovatie. In aanvulling hierop stimuleren wij deze coalitieperiode het 'Ondernemerschap' aan de hand van een uitvoeringsstrategie met zes actielijnen. Wij doen dit mede in het licht van het speelveld dat sterk in beweging is, zoals het wegvallen van de ondersteuningsfaciliteiten van de Kamer van Koophandel. We gaan ook in 2019 onverminderd door met de uitvoering van het programma. In de uitvoering spelen we waar mogelijk in op de verbeterde economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verhogen het overlevingspercentage van starters door een startersondersteunersprogramma uit te voeren, waarbij wij dit jaar 200 starters willen helpen. Dit programma verbinden we aan de inmiddels Overijssels dekkende infrastructuur/hubs, waar startende bedrijven in Overijssel worden gefaciliteerd.
  2. Wij versterken de organisatiekracht van het midden- en kleinbedrijf in Overijssel door, met een accent op sociaal ondernemerschap, de samenwerking tussen ondernemers binnen ondernemersverenigingen, de verbinding tussen ZZP'ers onderling en met MKB bedrijven te bevorderen. Daarnaast blijven wij onze MKB makel-/schakelfunctionaliteit in de regio's Zwolle, Twente en Stedendriehoek effectief inzetten.
  3. Wij steunen MKB-bedrijven bij het invullen van financieringsbehoeften in afstemming met de regionale MKB ondersteunende infrastructuur en marktpartijen. Dit doen wij door 50 ondernemers met een ondersteuningsvoucher te helpen (verbetering investeringsplan en/of ondersteuning om financiering te verkrijgen) en door vier financieringstafels te organiseren.
  4. Wij bevorderen de toekomstbestendigheid en het strategisch vermogen van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Dit doen wij door bewustwording te creëren bij 250 bedrijven voor de noodzaak om aan organisatorische innovatie aandacht te besteden en door 20 bedrijven aan te zetten tot concrete acties op dit gebied.
  5. Wij versterken de stabiele basis die familiebedrijven voor een toekomstbestendige Overijsselse economie vormen. Dit doen wij door bedrijfsopvolging te steunen en externe expertise beschikbaar te stellen voor familiebedrijven (vijftien deelnemers starten een begeleidingstraject en tien jonge bedrijfsopvolgers krijgen subsidie bij een opvolgingstraject).
  6. Wij steunen snel groeiende MKB-bedrijven in Overijssel met als doel deze bedrijven voor Overijssel te behouden. Door de inzet van een tweede ronde van het ondersteuningsprogramma - een intensief inspiratie en begeleidingstraject van twee jaar - willen wij dit jaar minimaal tien ondernemers faciliteren.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Via de 'Startversneller', uitgevoerd door OostNL, zijn tot en met 2019 360 ondernemerscans uitgevoerd en 215 businesscoach trajecten ingezet. Van de starters rondt 98% het coachtraject succesvol af.

Actie 2: We hebben 16 plannen van ondernemersverenigingen gehonoreerd om de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en ondernemersverenigingen te versterken. Daarnaast hebben wij voor een vierde maal bijgedragen aan TwenteMove2Social. In dit project worden deelnemers intensief begeleidt bij het ontwikkelen van een goede sociale businesscase. Dit heeft geleid tot 8 nieuwe sociaal ondernemingen, waarmee het totaal is gekomen op 40 nieuwe sociale ondernemingen in de periode 2017-2019.

In de regio's Zwolle, Twente en Stedendriehoek zijn 7 MKB-adviseurs actief. Zij bereiken en begeleiden ca. 30 bedrijven per maand.

Actie 3: Er zijnvier regionale financieringstafels georganiseerd om startende en groeiende ondernemers toegang tot financiering te bieden.

Er zijn 82 vouchers verstrekt aan ondernemers voor hulp bij het maken van een businessplan of bij het verkrijgen van een financiering.

Actie 4: Mede door de inzet van negen Pioniers, ondernemers die belangeloos hun kennis en ervaring delen, zijn 1.435 ondernemers bereikt door middel van verschillende bewustwordingsacties. Hiervan hebben we 38 ondernemers concreet verder geholpen om aan de slag te gaan met organisatorische innovatie.

Actie 5: Ruim 90 familiebedrijven zijn ondersteund bij bedrijfsopvolging en of 'Goed bestuur'. Tien bedrijven hebben dit jaar gebruik gemaakt van de subsidieregeling 'Jonge bedrijfsopvolgers'. De leerervaringen uit het gezamenlijk familiebedrijvenproject (van Hogescholen Saxion en Windesheim, VNC-NCW, MKB en provincie Overijssel) zijn door het lectoraat Familiebedrijven gebundeld in de publicatie 'De Overijsselse Mittelstand; Over parels van familiebedrijven'.

Actie 6: Om snel goeiende MKB bedrijven in Overijssel te behouden, hebben we een tweejarig snelle groeiersprogramma geïntroduceerd (uitvoering door Ernst & Young). Dit jaar startten 13 bedrijven aan dit programma, waarmee het totaal uitkomt op 35 bedrijven. Inmiddels hebben 16 ondernemers gebruikt gemaakt van de subsidie om stappen uit hun groeiplan te realiseren.

Financiën

Resultaat 2019

Van de € 3,7 miljoen is een bedrag van € 1,8 miljoen overgebleven.De belangrijkste reden voor dit restant is het feit dat aanvragen veel tijd nodig hebben waardoor niet alle aanvragen in 2019 beschikt konden worden. Van het restant zal een deel worden meegenomen om deze lopende verplichtingen correct af te handelen. Het restant na de lopende verplichtingen kan terugvloeien naar de algemene middelen.

In behandeling zijn de subsidieaanvragen.

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in diverse subsidie regelingen zoals "snelle groeiers, startende ondernemers en leren van elkaar". Voor de regeling Snelle Groeiers en Startversneller is afgesproken dat ondernemers twee jaar de tijd hebben om een subsidie aan te vragen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen stellen we voor om ter afronding van het oude programma, een deel van het restant van 2019 mee te nemen naar 2020. Namelijk:

€ 0,41 miljoen voor bestaande subsidie regelingen en verplichting

€ 0,40 miljoen voor de MKB Deal met betrekking tot EZK

€ 0,18 miljoen voor snelle groeiers

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.4.1 een budget van € 0,99 miljoen van de jaarschijf 2019, door te schuiven naar de jaarschijf 2020.

Restant

Na de afhandeling van de lopende verplichtingen stellen wij voor om het restant op deze prestatie terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Wij stellen u voor om  het restant van prestatie 5.4.1 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Decembercirculaire

In de decembercirculaire 2019 ontvangt de provincie Overijssel een bedrag van € 45.000 voor "Regionale Financieringstafels". Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 5.5.2 (Bevorderen innovatie en ondernemerschap).

De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Versterken MKB en Ondernemerschap [PS/2016/286 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Sterk Ondernemerschap;