Context

Basisinfrastructuur voor innovatie op orde:

Vanuit onze systeemverantwoordelijkheid stimuleren wij open innovatie door de inrichting van, en regievoering op het innovatie-ecosysteem. Bedrijven kunnen zo ondersteuning krijgen - van ideevorming tot marktintroductie. Het speelveld bestaat uit een samenhangend geheel van intermediairs waaronder de open innovatiecentra en de centers of expertise. De basis van het innovatie-ecosysteem bestaat uit de regionale ontwikkelmaatschappij OostNL, Novel-T, een provincie dekkende loketfunctie en de regionale economische boards. Daarmee zijn we in staat de regionale economische samenwerking op verschillende niveaus (regionaal, provinciaal en landsdelig) te stimuleren en te faciliteren. Deze infrastructuur wordt ook benut voor andere economische uitvoeringsprogramma’s en draagt bij aan onze ambitie om de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland te zijn.

De basisinfrastructuur - ingericht vanuit de ondernemersbehoefte - zorgt voor continuïteit in economische stimulering, die met het wegvallen van Syntens en de reorganisatie van de Kamer van Koophandel, is teruggebracht.

Acties

  1. Wij bewaken of de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL de gemaakte afspraken realiseert: - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder - aantal ondersteunde private of publieke-private samenwerkingen - uitgelokte publieke en private investeringen - gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen arbeidsplaatsen
  2. Wij bewaken of Novel-T de gemaakte afspraken realiseert: - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder - aantal ondersteunde private of publieke-private samenwerkingen - aantal georganiseerde evenementen en deelnemers - aantal startups - uitgelokte publieke en private investeringen
  3. Wij bewaken of de regionale innovatieloketten de gemaakte afspraken realiseren: - aantal ondersteunde ondernemers - aantal georganiseerde evenementen en deelnemers - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder - uitgelokte publieke en private investeringen
  4. Wij maken actief deel uit van de Twente Board en de Economic Board Regio Zwolle, en steunen de drie regionale economic boards. Bij het invullen van samenwerkingskansen met het Rijk op basis van regionale agenda’s vanuit de drie regionale boards (zoals de Regio Deal Twente) nemen we een actieve rol.

Toelichting op voortgang

Actie 1 Oost NL: De gemaakte afspraken met Oost NL zijn in 2019 gerealiseerd. Er zijn twee Algemene Vergaderingen geweest waarover wij u afzonderlijk per brief hebben geïnformeerd. De targets die voor de business units International en Business Development zijn gesteld zijn voor een deel gerealiseerd en overtroffen. Vooral de business unit International merkt dat de markt in Overijssel last heeft van de stikstofproblematiek. Bedrijfsverplaatsingen en -uitbreidingen blijven achter bij de oorspronkelijke verwachting. Voor een overzicht van showcases klik hier. Verdere informatie over de deelneming Oost NL is te vinden in de paragraaf verbonden partijen – naamloze vennootschappen – Oost NL.

Actie 2 Novel-T: De resultaten over 2019 zijn conform de doelstellingen uit het jaarplan. Via vier pijlers (1) kennis en technologietransfer, (2) business support, (3) ecosysteem en (4) clusterontwikkeling werkt Novel-T aan passend instrumentarium voor studenten, startups en MKB. In juni 2019 is Novel-T SMART gelanceerd ism met Saxion en ROC van Twente (de vernieuwde wetenschapswinkel). Daarnaast heeft Novel-T in 2019 120 studententeams begeleid en gecoached. In totaal zijn ongeveer 5000 studenten bereikt door middel van coaching. Voor een overzicht van showcases, klik hier.

Actie 3 Regionale innovatieloketten: In 2019 droeg Overijssel bij aan de loketten Kennispoort en Cleantech Regio Development (CTRD) voor de regio’s Zwolle en Stedendriehoek en financiert zij innovatieadviseurs in Twente. Kennispoort kende een goed jaar, voor meer informatie klik hier.

Bij CTRD hebben we aandacht gevraagd voor het op sterkte houden van het innovatieloket van de Stedendriehoek (het onderdeel dat voorheen Stedendriehoek Innoveert heette). Zowel wat betreft de dienstverlening als de zichtbaarheid van het loket. Qua resultaten ligt CTRD op schema.

Actie 4 Boards: De regio’s Cleantech, Twente en Zwolle hebben in 2019 gewerkt aan de regionale agenda’s in relatie tot de regiodeals. Bij de ontwikkeling van deze agenda’s hebben de economic boards in de regio’s een sleutelrol gespeeld.

Regio deal Cleantech

Op 16 oktober 2019 is Provinciale Staten akkoord gegaan met het overhevelen van 2,5 miljoen euro naar de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van prestatie 5.3.1. Hierdoor is 2,5 miljoen euro beschikbaar gekomen voor 8 projecten uit de Cleantech Regio in het kader van de Regio Deal 2e tranche. In 2019 hebben 2 projecten een ASV-aanvraag ingediend en beschikt gekregen. Namelijk de projecten Stadscampus en Biogashub Oxe. Voor Biogashub Oxe komt 140.000 euro ten laste van 2019 en voor Stadscampus 210.000 euro.

Regio deal Cleantech

Rijk, provincie en regio zijn het eens over de Regio Deal Twente. Dit is in juli 2019 bekend gemaakt aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten en GS. De Regio Deal Twente bestaat uit vier actielijnen gericht op versterking van de technologische kracht van Twente, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het Rijk draagt € 30 miljoen bij aan de Regio Deal, de provincie € 20 miljoen en de Regio Twente € 10 miljoen. Op projectniveau investeren bedrijven en kennisinstellingen mee. De Rijksmiddelen worden via een decentralisatie-uitkering aan het Provinciefonds toegevoegd. In de septembercirculaire provinciefonds is de eerste tranche van € 15 miljoen ontvangen en in de 2e monitor is dit bedrag verwerkt. Rijk en regio voeren periodiek overleg over de voortgang van de Regio Deal Twente. De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd bij dit overleg. Mede op verzoek van de regio neemt de provincie de subsidieverlening aan de projecten op zich. De projectaanvragen worden nu in de regio voorbereid en rijp gemaakt voor het beschikken van de subsidies.

Voor de Regiodeal Zwolle verwijzen wij naar prestatie 5.2.1.

Financiën

Resultaat 2019

Van de € 17,4  miljoen is een bedrag van 15,7 miljoen overgebleven. De belangrijkste reden voor dit restant is de Regio Deal Twente waar in 2019 van de € 15,55 miljoen meer tijd nodig is om geweest om het geld te kunnen beschikken. Op deze prestatie zal het bedrag van de Regio deal worden meegenomen naar 2020 en het restant worden ingezet om innovatie op de basisinfra te blijven ondersteunen.

Regio Deal Twente

Tijdens de tweede monitor was de verwachting dat in 2019 € 15,55 miljoen toegekend zou kunnen worden aan nieuwe doelen. Echter heeft het beoordelen van de aanvragen meer tijd nodig om tot een zorgvuldige beslissing te komen. De ruimte aan het eind van het jaar binnen deze prestatie is dan ook grotendeels te verklaren door € 15,55 miljoen niet toegekende middelen aan de Regio Deal Twente.

Het is belangrijk om te melden dat van de € 15,55 miljoen in 2019 € 13,8 miljoen is gedekt vanuit de rijksmiddelen. De overige € 1,75 miljoen is onttrokken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, waarin € 20 miljoen beschikbaar is voor de regiodeal.

Op 27 februari 2019 is besloten (PS/2019/14) maximaal € 20 miljoen te dekken uit de middelen voor samenwerkingskansen met het Rijk voor de Regio Deal Twente en dit bedrag over te hevelen naar de uKVO. Bij dat besluit is aangegeven dat voor de dekking van de provinciale cofinanciering eerst dekking moet worden gezocht in bestaande budgetten c.q. kerntaken. In de Statenbrief van 10 juli 2019 (2019/0187248) staat dat eventuele vrijval als gevolg van de inzet van bestaande budgetten bij de Jaarrekening 2019 wordt verwerkt, als er meer zicht is op de realisatie van de Regio Deal. Zoals hierboven aangegeven zijn in 2019 echter nog geen beschikkingen verzonden. Met de jaarrekening 2020 zullen wij hier op terugkomen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15,55 miljoen van de jaarschijf 2019 van prestatie 5.3.1 “Innovatie basisinfrastructuur" toe te kennen aan de jaarschijf 2020 aan de prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente.

Innovatie Basisinfrastructuur

In 2020 is een bedrag van € 1 miljoen in de begroting opgenomen om innovatie in de basis infra ook na 2019 te blijven ondersteunen. Het restant van 2019 willen we meenemen naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 181.000 van de jaarschijf 2019 van prestatie 5.3.1 “Innovatie basisinfrastructuur" toe te kennen aan de jaarschijf 2020 aan de prestatie 5.5.1 "Basisinfrastructuur innovatie".

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Oost NL.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Overijssel innoveert en internationaliseert [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website regionale innovatie

Mijlpalen:

Statenbrief Oost NL naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering.