Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren. Deze prestatie is gekoppeld aan het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 waarin is aangegeven dat alle op de Midterm Review 2013-lijsten opgenomen spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s in 2020 zijn gesaneerd dan wel dat in 2020 ten minste de risico’s van deze locaties worden beheerst of tijdelijke beveiligingsmaatregelen in uitvoering zijn. Deze prestatie realiseren wij door saneringen in eigen beheer uit te voeren en door uitvoering van saneringen door derde partijen te stimuleren. Deze prestatie betreft alleen spoedeisende bodemlocaties. Het betreft hier geen asbest. Onder deze prestatie valt ook de uitvoering van de sanering van het gasfabriekprogramma, evenals de uitvoering van de bedrijvenregeling.

Acties

  1. Wij zorgen dat 99% van de nu bekende spoedeisende locaties is beheerst of gesaneerd.
  2. Wij pakken eventuele nieuwe spoedeisende locaties aan.
  3. Wij voeren de bedrijvenregeling voor bodemsanering op bedrijventerreinen uit.

Toelichting op voortgang

Op dit moment zijn, conform de afspraken uit het Convenant, op één na alle spoedeisende locaties gesaneerd, is de sanering gestart of zijn de risico’s beheerst. In 2019 zijn geen nieuwe spoedeisende locaties aangemeld. De spoedeisende locaties, waar sprake was van humane risico’s, waren eind 2015 conform de afspraken de humane risico’s beheerst dan wel gesaneerd. Alleen bij de Blekerijweg te IJsselmuiden bestaat de mogelijkheid dat de afspraken niet worden gehaald door de complexiteit en omvang van het benodigde onderzoek om te komen tot afgrenzing van het aanwezige bodemverontreiniging.

De bedrijvenregeling voor bodemsanering op bedrijventerreinen is uitgevoerd.

Financiën

De inhuur voor onder andere juridische expertise voor bodemsanering is minder nodig geweest dan begroot.

De niet bestede middelen blijven beschikbaar binnen de Reserve Bodemsanering.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

Wij faciliteren saneringen door derden. Wij zijn regisseur, investeerder, uitvoerder bij eigen saneringen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939 ] (bijbehorend besluit).