Context

Wij hebben zowel volgens de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet als ook de Omgevingswet per 2021 taken en bevoegdheden om onze provinciale belangen te behartigen in onder andere gemeentelijke ruimtelijke plannen en visies.

Acties

  1. Waar nodig zetten we ons provinciaal instrumentarium in op gemeentelijke plannen als daarin onvoldoende rekening is gehouden met het provinciaal belang zoals verwoord in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel (zie prestatie 1.1.1). Als resultaat van goede voorkantsamenwerking (zie prestatie 1.1.2) is dit slechts nodig op maximaal 2% van de gemeentelijke bestemmingsplannen.
  2. Wij bereiden onze werkwijze van onze wettelijke taken en bevoegdheden in de ruimtelijke ordening voor op de invoering van de Omgevingswet in 2021.

Toelichting op voortgang

We hebben in 2019 4 keer een zienswijze ingediend op een gemeentelijk plan op een totaal van 813 plannen (0,49%). In februari heeft uw staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld ten behoeve van de mestverwaardingsinstallatie Twence te Zenderen (PS/2019/56). Op dit moment loopt er nog een beroepsprocedure tegen dit plan.

Wij bereiden ons voor op de invoering van de Omgevingswet door onze digitale systemen in orde te maken en aan te sluiten op de landelijke systemen en door onze omgevingsvisie en verordening en onze werkprocessen omgevingswetproof te maken. Daarnaast dragen we zorg voor de opleiding van onze collega’s over de Omgevingswet door het programma train de trainer.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Inzet van het wettelijk instrumentarium ondersteunt de regierol van de provincie in het ruimtelijk domein

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.