Context

In het Natuurpact is afgesproken dat rijk en provincies een gezamenlijke aanpak uitwerken voor monitoring van natuur. In het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ hebben we met betrokken partijen afgesproken om in ons natuurbeleid naast bescherming meer aandacht te hebben voor beleven en benutten van natuur. Dat betekent dat we onze monitoring ook op deze drie aspecten richten. Bij de uitvoering van de monitoring betrekken wij onze partners.

Acties

  1. Wij coördineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel die wordt uitgevoerd door terreinbeheerders.
  2. Wij monitoren zelf de effecten van agrarisch natuurbeheer en de effecten van de uitvoering van de maatregelen voor Natura 2000.
  3. Wij ontwikkelen provinciale indicatoren (voor beschermen, beleven en benutten) waarmee wij ons natuurbeleid kunnen evalueren.
  4. Wij leveren informatie aan voor de landelijkeVoortgangsrapportage Natuur (kwaliteit en kwantiteit) en de lerende evaluatie van het Natuurpact dat door het Planbureau voor de leefomgeving wordt opgesteld.

Toelichting op voortgang

Met de terreinbeherende organisaties is een planning afgesproken over de te monitoren natuurgebieden die bij hen in beheer zijn. Volgens landelijke afspraken voeren zij de monitoring voor hun eigen terreinen uit. Terreinen die bij particulieren in beheer zijn, monitoren wij zelf. Voor de Wieden en Weerribben hebben wij in goed overleg met de terreinbeherende organisaties gezamenlijk een opdracht aanbesteed voor de natuurmonitoring. De resultaten van de natuurmonitoring gebruiken wij voor de beoordeling van de natuurkwaliteit en voor het opstellen van habitattypenkaarten.

Voor de Natura2000-gebieden is een meetnet in werking gesteld waarmee de effecten van de Natura2000 maatregelen bepaald worden. De resultaten van de monitoring gebruiken wij voor Europese en landelijke rapportages.

In april hebben wij u de rapportage toegezonden over de staat van de natuur in Overijssel (kenmerk: 2019/1100535). In het rapport constateren wij dat het met een aantal soorten goed gaat, maar dat er ook soorten zijn waarmee het nog steeds niet goed gaat. Met name in het agrarisch cultuurlandschap is de biodiversiteit afgenomen.

Samen met andere provincies hebben wij het CBS opdracht gegeven voor het ontwikkelen van biodiversiteitsindicatoren.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.