Context

Wij zijn (bestuurlijk en ambtelijk) actief betrokken bij de onderzoeken en uitwerkingen binnen het Deltaprogramma Rivieren, IJsselmeergebied en Ruimtelijke Adaptatie met een focus op de IJssel, de IJssel-Vechtdelta en Twente. Hierin werken wij met partners aan: kennisontwikkeling en innovatie en het uitwerken en realiseren van de voorkeurstrategie voor de IJssel en het IJsselmeer (organisatie: onder andere Stuurgroep IJssel, Bestuurlijk Platform IJsselmeer). Daarnaast zijn er raakvlakken met onze prestaties voor waterveiligheid (zie prestatie 1.4.1), IJssel-Vechtdelta (zie prestatie 1.4.3), Ruimte voor de Vecht (zie prestatie 8.1.4),  Zoetwatervoorziening Oost Nederland (zie prestatie 1.5.1) en klimaatadaptatie (zie prestatie 1.4.5).

Acties

  1. Wij informeren u over de voortgang van de IJsselmeer Gebiedsagenda.
  2. Wij informeren u over de voortgang van het programma integraal riviermanagement.

Toelichting op voortgang

In december hebben wij u via de brief 'Stand van zaken Integraal Rivier Management (IRM) en Agenda IJsselmeergebied' (2019/1101916 ) geïnformeerd over de voortgang van het programma Integraal Riviermanagement en de Agenda IJsselmeergebied. Een voorbeeldproject vanuit Integraal Riviermanagement is de Paddenpol zoals ook genoemd in de brief over 'Afspraken BO MIRT 2019 plus vervolgacties Overijssel'. (2019/1101948).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen wij in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.