Context

Wij zetten de doelstellingen voor bescherming en beheer uit de eerdere begroting voort. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (1 januari 2017) is het aantal taken en bevoegdheden van de provincie toegenomen. In deze wet zijn drie bestaande wetten (de Boswet, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet) samengevoegd.

Als ontwikkelaar en investeerder geven wij vorm aan het natuur- en landschapsbeheer Naast subsidieverlening zetten wij andere instrumenten in voor de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap. Als bevoegd gezag zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Wij blijven ernaar streven dit effectief en efficiënt te doen met minimale lasten voor ondernemers en inwoners.