Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt aandacht gekregen door  vertraging rond de besluitvorming over de PAS. Nu de Ontwikkelopgave Natura 2000, die relatief zwaar drukt op Noordoost-Twente, op stoom komt, kan de gebiedsontwikkeling deze impuls het beste ondersteunen door flankerend aan de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 te zorgen voor extra financiële ruimte om beweging mogelijk te maken. Wel behoudt het programma eigen projecten en resultaten. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Het afronden van de majeure projecten uitvoeringsprogramma en van de flankerende projecten t.b.v. Natura 2000

Toelichting op voortgang

In 2019 heeft een bestuurlijke slotbijeenkomst plaatsgevonden. Er zijn in 2019 meer dan 10 subsidies verstrekt voor majeure en flankerende N2000 projecten. En daarmee wordt de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente afgerond.

Financiën

In 2020 vinden nog betalingen plaats voor een totaalbedrag van € 128.000 voor de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Daarmee is deze gebiedsontwikkeling financieel  afgerond en kan van het resterende bedrag van € 490.000 een bedrag van € 362.000 vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve en dient een bedrag van € 128.000 toegekend te worden aan de begroting van het jaar 2020.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 490.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan een bedrag van

€ 362.000 toe te voegen aan Algemene reserve en een bedrag van € 128.000 toe te kennen aan de begroting van het jaar 2020.

De wijziging van € 362.000 wordt opgenomen bij kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling diverse majeure projecten waarbij het initiatief ligt bij de partners of de samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente [PS/2012/890 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

   

Mijlpalen:

2 start-/openingshandelingen voor Bestuurlijk Opdrachtgever