Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor ontstaat er een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Wij ronden de planstudie knooppunt Raalte af.
  2. Nijverdal-Wierden: onherroepelijk tracébesluit Minister I&W.
  3. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert verkeersmaatregelen uit. Ook de planstudie Haarle en Mariënheem wordt uitgevoerd.
  4. Zwolle-Wijthmen:de financiële afhandeling van de bestuursovereenkomst vindt plaats.

Toelichting op voortgang

Wij hebben ingezet op de realisatie van de Marsroute N35, daarbij zijn de volgende acties uitgevoerd:

Actie 1

Door de uitwerking van meerdere varianten en alternatieven zal de planstudie in 2020 worden afgerond.

Actie 2

De aanbestedingsprocedure is stilgezet in afwachting van behandeling van bezwaren tegen tracébesluit en de uitspraak van de Raad van State hierop. Uitspraak wordt medio 2020 verwacht.

Actie 3

De Rijkswaterstaat Planstudie Haarle wordt niet uitgevoerd omdat uit de verkenning bleek dat er geen robuuste oplossing voor handen was binnen beschikbaar budget. Gemeente Hellendoorn doet in gezamenlijkheid met partners onderzoek naar toekomstvaste maatregelen voor Nijverdal-West / Haarle.  Voor Mariënheem wordt ook geen Rijkswaterstaat Planstudie uitgevoerd omdat er al een oplossingrichting voorhanden is die door de omgeving is aangedragen. Deze wordt nader uitgewerkt.

Het in procedure brengen van het bestemmingsplan Mariënheem wacht op beleidsregels voor de stikstofproblematiek.

Actie 4

De financiële afhandeling is afgerond.

Financiën

In 2019 is op deze prestatie in totaal € 1,211 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor € 1,044 miljoen heeft dit betrekking op voorbereiding, uitvoering en grondaankopen.  Voortgang van deze activiteiten zal plaatsvinden in 2020.  Voor afwikkeling van bestuurlijke afspraken wordt een bedrag van € 167.000 doorgeschoven naar 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,211 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en  € 1,044 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2020 en € 167.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023  van prestatie 4.6.4 (N35) van de begroting 2020.

Als begrotingswijziging is de lagere provinciale bijdrage in de kosten van de verbreding van het traject Zwolle-Wijthmen (van de Marsroute N35) zoals aangekondigd in monitor 2019-II ad € 4,036 miljoen verwerkt.

Met betrekking tot een ander onderdeel van de Marsroute N35, de planstudie knoopunt Raalte, is bij de inhoudelijk toelichting gemeld dat de afronding van de planstudie in 2020 zal plaatsvinden.

In Het Statenvoorstel (ps/2017/168) is destijds een bedrag van € 50 miljoen geraamd (prijspeil 2016)  Mocht uit de uitkomsten van de ramingen blijken dat deze niet passen binnen de beschikbaar gestelde middelen dan zullen wij u hierover nader informeren en met nadere voorstellen komen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel realisatie N35 combiplan Nijverdal [PS/2011/688 ] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793 ] (bijbehorend besluit).
  • Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N35