Context

De aansluiting van gemeenten, waterschappen, openbare lichamen en de provincie Overijssel op de gemeenschappelijke e-Depotvoorziening van het Historisch Centrum Overijssel is sinds 2016 mogelijk. Anders dan in andere provincies is in verreweg de meeste Overijsselse gemeenten geen archivaris benoemd. Dit vereist een grotere inzet vanuit de provincie.

Acties

  1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daarvoor leggen wij inspectiebezoeken af bij gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en een waterschap (15 per jaar). Dit jaar leggen wij het accent op 1) archivering binnen applicaties en 2) ketenarchivering bij gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, voor zover de Archiefwet op hen van toepassing is.
  2. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) voert in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief en enkele andere activiteiten uit. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wanneer deelnemers binnen de gemeenschappelijke regeling HCO een beroep doen op de gemeentelijke archiefinspecteur van het HCO werken wij nauw samen bij het uitoefenen van het toezicht. Resultaten van inspectiebezoeken en toezichtrapportages worden over en weer gedeeld.
  3. Wij organiseren met het HCO 3 informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
  4. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs (Lopai) en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).

Toelichting op voortgang

Conform planning uitgevoerd

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij hebben de wettelijke rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.