Context

Als publieke organisatie hebben wij de plicht om de publieke middelen doelmatig en –treffend in te zetten. Onze controlorganisatie ziet hier op toe.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een adequate administratie die tegemoet komt aan de wettelijke eisen.
  2. Wij voeren een treasurybeleid in overeenstemming met het geldende beleidskader.
  3. Wij voeren het risicobeleid uit conform de nota risicomanagement.
  4. Wij zorgen voor externe communicatie-uitingen bij de provinciale activiteiten.

Toelichting op voortgang

Treasury

Wij voeren een passief vermogensbeheer met een portefeuille die langzaam afneemt in omvang.  Met het oog op deze krimpende obligatieportefeuille, het verplichte schatkistbankieren en onze ‘buy-and-hold’ policy hebben wij de huidige contracten rond het vermogensbeheer doorgelicht en opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in een wisseling van de (onafhankelijk) adviseur en het onderbrengen van de obligatieportefeuille bij één beheerder.

BBV aanwijzing lastneming subsidies

Begin 2019 heeft de commissie BBV in een handreiking de lastneming subsidies vastgelegd. De nieuwe werkwijze kent veel haken en ogen en omvat een extra administratieve last voor provincies die het voorzichtigheidsprincipe hanteren. Het afgelopen jaar hebben BZK, accountants en IPO hierover constructief overleg gevoerd. Wij verwachten medio 2020 duidelijkheid te krijgen over de toekomstige werkwijze en zullen daar indien nodig onze werkwijze op aanpassen. Lopende het overleg (boekjaar 2019 en 2020) wordt de bestaande werkwijze gedoogd.

Externe inhuur

Onze externe inhuur blijft in 2019 onverminderd hoog. In lijn met de opdracht uit het coalitieakkoord onderzoeken wij hoe wij tot een betere balans tussen het aantal interne en externe medewerkers kunnen komen. Wij zijn voornemens  bij de Perspectiefnota 2021 een voorstel aan u voor te leggen.

Fiscaliteiten

De provincie Overijssel valt onder het regime van horizontaal toezicht.
Dit betekent dat wij periodiek met de belastingdienst diverse lopende fiscale dossiers bespreken.

  • Op basis van onze standpunten hebben wij de aangifte Wet vennootschapsbelasting (vpb) over 2017 ingediend. Wij zijn in afwachting van de beschikking. De Belastingdienst heeft onlangs te kennen gegeven de definitieve aanslag 2016 (ons eerste vpb jaar) conform aangifte wordt opgelegd.
  • Wij hebben aanvullend onderzoek uitgevoerd rond lopende issues rond de loonbelasting (oa ontbrekende loonbelasting verklaring). In het voorjaar van 2020 praten wij hierover verder met de Belastingdienst.
  • Wij hebben nader onderzoek geïnitieerd naar de uitvoering van de BTW en de daarmee samenhangende risico’s. De resultaten zullen eveneens in het voorjaar 2020 met de Belastingdienst worden besproken.

Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre deze zaken financiële consequenties hebben en/of tot naheffing leiden.

Toekomst financiële functie

Wij zijn gestart met een oriëntatie op de toekomst van de financiële functie. Hiermee willen wij inspelen op technologische ontwikkelingen, wijzigende provinciale opgaven en wijzigende klantbehoeften. Vanuit deze stip op de horizon zullen wij vanaf 2020 deze functie verder ontwikkelen. Hiermee borgen wij een toekomstbestendige, solide financiële functie en eigentijdse producten en diensten.

Rechtmatigheid

De door concerncontrol uitgevoerde verbijzonderde interne controle (VIC) heeft op basis van het door Provinciale Staten vastgestelde normenkader voor de relevante financiële processen gecontroleerd of de uitgaven rechtmatig hebben plaatsgevonden. De geconstateerde fouten en geformuleerde aanbevelingen zijn met de betrokken proceseigenaren besproken en worden opgevolgd. De accountant heeft inzicht in de bevindingen van de VIC en neemt onze bevindingen mee in haar oordeel omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de verantwoording van de provincie.

Doelmatigheid

In het kader van de wettelijke verplichting dat wij onderzoeken verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur, is in 2019 het onderzoek naar risicomanagement bij grote projecten afgerond. Het rapport heeft ervoor gezorgd dat de provincie zich beter bewust is van de motiverende en belemmerende factoren bij de toepassing van risicomanagement als instrument om de (strategische) doelstellingen te realiseren. Hierover is tevens het gesprek gevoerd met de audit commissie. De provincie gaat met de aandachtspunten aan de slag. In 2020 zal het te onderzoeken thema in het kader van het 217a onderzoek de externe inhuur van de provincie zijn.

Rechtmatigheidsverantwoording door GS

Per 1 januari 2021 zal door een geplande wetswijziging het college van Gedeputeerde Staten zich via de jaarstukken verantwoorden over het rechtmatig handelen in de organisatie. De kern is dat de verantwoordelijkheid voor het rechtmatig handelen nog nadrukkelijker bij de organisatie komt te liggen. Er is landelijk nog veel onduidelijkheid en discussie over de precieze detailuitwerking, terwijl de implementatiedatum nadert. Uitstel is dan ook niet uit te sluiten. De organisatie volgt de ontwikkelingen op de voet en zal proactief handelen zodra er meer duidelijkheid is ontstaan. Eventuele wijzigingen die hieruit voort komen worden tijdig geïmplementeerd in onze organisatie.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.