Context

Wij beschouwen de kwaliteit van het openbaar bestuur als een gezamenlijk verantwoordelijkheid van het gehele openbaar bestuur in Overijssel.

Acties

  1. Wij gaan in gesprek met gemeenten over bestuurlijke vraagstukken en werken samen met hen aan het oplossen ervan. We verkennen welke instrumenten we daarbij kunnen inzetten.
  2. Wij houden de kaartviewer Intergemeentelijke Samenwerking up-to-date.
  3. Wij stimuleren gemeenten aan de slag te gaan met het creëren van een toekomstbestendig bestuur. Dit doen we onder meer door gemeenten aan te moedigen een bestuursscan uit te voeren, en op verzoek ondersteuning te bieden bij het zoeken naar nieuwe rolinvullingen en goed samenspel (zie ook 7.2.2).

Toelichting op voortgang

Gemeenten zijn wat terughoudend met het inzetten van een bestuursscan om hun eigen toekomstbestendigheid te onderzoeken. In 2019 zijn enkele gesprekken gevoerd en eerste voorstellen besproken. Een bestuursscan en twee begeleidingstrajecten zijn gepland en worden in 2020 uitgevoerd.

De kaart Intergemeentelijke Samenwerking is up-to-date.

Financiën

Binnen prestatie 7.1.1 zijn middelen begroot voor het portefeuilleprocesgeld en de KVO middelen van Kwaliteit Openbaar Bestuur. Van het portefeuilleprocesgeld is door GS beperkt gebruik gemaakt. Voor de posten 'uitvoeringskosten KOB', 'bestuursscans' en 'toekomstbestendig bestuur' doen wij een voorstel voor een begrotingswijziging. De plannen voor het uitvoeren van 3 verschillende onderzoeken (Kampen, Haaksbergen en Ommen) zijn in 2019 voorbereid en ambtelijk en bestuurlijk besproken. Uitvoering vindt echter plaats in 2020.

Het restant van de middelen Kwaliteit Openbaar Bestuur kan vrijvallen.

Begrotingswijziging

De middelen voor Kwaliteit Openbaar Bestuur zijn niet volledig besteed in 2019. Inmiddels zijn er wel trajecten gestart die bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Deze lasten kunnen echter niet in 2019 verantwoord worden, waardoor wij nu een begrotingswijziging aan u voorleggen. In 2020 zijn hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar. We vragen geld voor onderstaande concrete projecten:

1. Onderzoek ontwikkeling Ommen als regiegemeente

De gemeenten Ommen en Hardenberg hebben eind 2018 de gezamenlijke bestuursdienst opgeheven. Dit betekent dat elke gemeente weer afzonderlijk verder gaat. Ommen heeft besloten dit in de vorm van een regiegemeente/netwerkgemeente uit te voeren met een beperkte personele bezetting. In het belang van de kwaliteit van het openbaar bestuur, en tevens ter ondersteuning van de gemeente Ommen is medio 2019 een meerjarig onderzoek opgestart waarin de gemeente gevolgd en ondersteund wordt. Dit onderzoek is niet alleen belangrijk voor de gemeente zelf, ook voor de provincie waardevol als leermoment bij de ondersteuning van onze partners. Het onderzoek kost € 130.000 waarvan de provincie heeft afgesproken 75% voor haar rekening te nemen en de gemeente de overige 25% betaalt. Het onderzoek is in 2019 gestart met verkenningen bij 5 verschillende universiteiten. Wij zorgen voor de voortgang van het project en de regelmatige afstemming met de gemeente.

2. Haaksbergen, uitplaatsen bedrijfsvoering

Bureau Rijnconsult heeft in het voorjaar van 2019 een rapport uitgebracht over de toekomst van de gemeente Haaksbergen. In het rapport is de aanbeveling gedaan om de bedrijfsvoeringstaken uit te besteden naar een van de omliggende gemeenten. De raad van de gemeente heeft dit advies omarmd en eerste stappen gezet in het onderzoek naar de uitbesteding. Voor de uitvoering van het onderzoek en de implementatie van de resultaten, heeft de provincie een bijdrage aan de gemeente toegezegd van 50% van de kosten. Voorgesteld wordt € 125.000 mee te nemen uit het budget van 2019 ten behoeve van de gemeente Haaksbergen. De provincie zal betrokken worden bij dit onderzoek als lid van de stuurgroep en de begeleidingsgroep.

3. Bestuursscan gemeente Kampen

Ten behoeve van het verbeteren van de interne samenwerking en het herijken van de werkprocessen, heeft de gemeente Kampen de provincie gevraagd haar financieel te ondersteunen. De provincie heeft voorgesteld € 25.000 bij te dragen in de kosten van een voorgestelde bestuursscan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. Wij volgen het proces als lid van de stuurgroep.

Wij stellen u voor om €250.000 niet vrij te laten vallen naar de algemene reserve zoals afgesproken bij de begroting 2020, maar toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 7.1.1 van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Onze rol is verschillend, van facilitator tot beoordelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.